Betydelig effektivisering for godstransporten

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

Tine

Petter Haas Brubakk, adm dir i NHO Mat og Drikke, direktør for tanktransport Vidar Hauan i Tine og Anna Brustad Moe i NHO Trøndelag.

Den største effektiviseringen for godstransport på veg siden 1970 tallet.

TINE SA har i samarbeid med NHO løftet fram et effektiviseringsforslag, som nå utløser  bedre transportvilkår for alle bransjer. Regjeringen vil styrke næringslivets konkurranseevne, og har nå gitt Vegdirektoratet i oppdrag å utvide modulvegnettet til også å omfatte tømmervegnettet.
-Det vil gi næringslivet muligheter til å kjøre med 10 tonn ekstra last på vesentlig flere veger, sier Jon Georg Dale i dag i en pressemelding 4.september.

 Forslaget vil tillate alle bransjer å kjøre modulvogntog og vogntog på 24 meter og 60 tonn på de vegene som er åpnet for maksimale vilkår for tømmertransport i dag. Forslaget vil bli sendt på høring ved årsskiftet 2019/2020.

I dag er 92% av riksvegene, 42% av fylkesveiene og en mindre andel kommuneveier åpnet for slike transporter.

På TINEs meieri på Kalbakken uttaler direktør for tanktransport Vidar Hauan, at denne regelendringen vil muliggjøre opp til 27% kapasitetsøkning pr melkevogntog, og bidrar dermed til å legge grunnlaget for en markant bedring i transportvilkårene. Dette vil kunne bidra til vesentlig reduksjon av klimautslipp og lavere kostnader ved frakt av melk.
-Effektiv bruk av veinettet er avgjørende for fremføring av ferskvarer, og er med på å holde et levende Norge i gang, sier Hauan. Regelendringene som Dale nå har bestilt vil bidra til å styrke dette.  

Petter Haas Brubakk, adm dir i NHO Mat og Drikke viser til at skognæringa har gått opp veien for de nye rammevilkårene siden de fikk utvidede vilkår i 2013.
-Høye transportkostnader trekker ned konkurranseevnen til alt norsk næringsliv. Hele matindustrien og hele næringslivet rapporter om høye transportkostnader, som en utfordring inn til NHO. Det er grunnlaget vårt for å arbeide med slike regelendringer.

Siden skogeierne er spredd over hele landet har skognæringa allerede gjort et stort arbeid opp mot kommunene og fylkene for å få åpnet veinettet for tyngre tømmervogntog. Dette arbeidet har nå lagt grunnlag for at hele næringslivet kan få bedre vilkår. Brubakk uttaler i dag at det rett og slett er vanskelig å se for seg en næring som ikkje vil få nytte av disse endringene Dale kom med i dag. 

Anna Brustad Moe i NHO Trøndelag har arbeidet sammen med TINE i denne saken.
-Det offentlige vegnettet må kunne brukes smart, spesielt for næringslivet, sier Brustad Moe. Det Samferdselsminister Jon Georg Dale har gjort i dag er det største som har skjedd for rammevilkårene for godstransport på vei siden 1970tallet, da tungtransport i Norge fikk tilgang til å kjøre med 50tonn totalvekt. 10 tonn ekstra nyttelast per vogntog, vil bidra stort for de aktørene med tyngste godsmengdene, men økt lengde på vogntog vil også bidra til større volumtransport for de lettere godsmengdene.