Mer samarbeid, ikke mindre

SINTEF-rapport

Mer samarbeid ikke mindre, skriver Tord Lien i NHO Trøndelag og Kristian Tangen i LO Trøndelag i denne kronikken.

Erfaringene fra Trøndelag har vært at gjennom et organisert arbeidsliv, og et utvidet partsamarbeid vil bedrifter få økt lønnsomhet og dermed en konkurransefordel overfor andre.

Denne kronikken sto på trykk i Adresseavisen 11. januar 2019.

For fire år siden diskuterte LO og NHO i Trøndelag utfordringene økt innslag av useriøse aktører i arbeidslivet medførte, spesielt innen bygg- og anleggsbransjen hvor vi så at useriøse hadde skaffet seg et konkurransefortrinnFor å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet ble vi enige om å jobbe sammen for å få trønderske kommuner til å stille seriøsitetskrav ved offentlige innkjøp heller enn la pris i anbudene var eneste kriterium for hvem som fikk oppdraget. De fleste kommuner i Trøndelag har nå innført slike krav, og dersom de blir fulgt opp av innkjøpere og politikere vil slike krav støtte opp om et velorganisert og seriøst arbeidsliv.  

Vi bestemte oss også for at våre organisasjoner, sammen med klubber og bedrifter selv skulle ta samarbeidet et skritt lengere gjennom å få tillitsvalgte og bedriftsledere i våre bedrifter til å samarbeide utover det tradisjonelle tariffsamarbeidet. Gjennom LO og NHOs Fellestiltak fikk vi støtte til å sammen etablere et treårig prosjekt der seks bedrifter fra byggenæringen ble med. Sintef ble engasjert som kompetansepartner. Vårt hovedmål var å bygge et nettverk som skulle gå i front for å utnytte at samhandling mellom organiserte arbeidstakere og -givere skulle gi et konkurransefortrinn.  

Vi ville at ledelse og tillitsvalgte skulle samarbeide utover det som var rammene innen avtaleverk og sammen ta steget ut i et nytt handlingsrom som ikke var dekket av lover og avtaler og etablere utviklingsprosjekt der tillitsvalgte skulle bli sett på som en ressurs, der ideene kom nedenfra og opp fra de som sto nærmest oppgavene. 

Etter tre år med systematisk oppfølging av bedriftene for å styrke det utvidete partsamarbeidet er det særlig to forhold det viser seg å være særlig viktig å ha følge opp. Det første er at utvidet partsamarbeid ikke kommer av seg selv, men gjennom kontinuerlig samhandling og etablering av tillit. Både ledelse og tillitsvalgte må ha felles forståelse for at dette er bra for både å forbedre produksjon og arbeidsmiljøet i egen bedrift. 

Det andre som kom tydelig fram var at for å lykkes med utvidet partsamarbeid må dette forankres i større bredde enn hos daglig leder og hovedtillitsvalgt. Skal utvidet partsamarbeid lykkes må hele ledelsen og klubben være forent om at dette er noe de sammen ønsker å få til, og være kjent for alle medarbeidere i bedriften. 

Prosjektet har vist at tillitsvalgte har blitt en viktig samtalepartner og støtte for ledelsen. Godt partsamarbeid utover de formelle møtene, har gjort det lettere for ledelsen å involvere tillitsvalgte i vanskelige saker. Tillitsvalgte blir i økt grad tatt med på råd og etterspurt som diskusjonspartner av ledelsen i mye større grad enn tidligere.  

Arbeidslivsforskere fra Sintefhar i hele prosjektperioden vært med som kompetansepartnere. De gjennomførte måling av partsamarbeidet og medarbeiderinvolvering før, under og etter prosjektet. Dermed kan vi dokumentere at på mange dimensjoner scores det høyere ved prosjektets slutt. Dette viser at bedriften har klart å ta i bruk kraften i et utvidet partsamarbeid. Videre har prosjektet gitt økt bevissthet og bedre arbeidsprosesser knyttet til den formelle delen av partsamarbeid. 

Konkret har prosjekt gitt de medvirkende bedriftene økt struktur på arbeidsprosessene. Et eksempel er der alle medarbeiderne ble involvert i å finne tidstyver. Dette medførte økt styring av egen arbeidshverdag, som igjen ga økt produktivitet og inntjening i bedriften. Et annet eksempel var etablering av et nytt styrings- og kvalitetssikringssystem via app. Noe som ga lavere terskel for å rapportere avvik, som ga økt lønnsomhet for bedriften ved at kvaliteten gikk opp og reklamasjonen ned. 

Et annet konkret resultat var at ansatte fikk økt informasjon om situasjonen i bedriften. Blant annet handlet dette om prosjektøkonomien og hvor store utgifter sløsing av materiell medførte. Ifølge bedriften selv var det å jobbe sammen for å unngå denne sløsingen en hovedårsak til at de unngikk konkurs.  

Erfaringene fra Trøndelag har vært at gjennom et organisert arbeidsliv, og et utvidet partsamarbeid vil bedrifter få økt lønnsomhet og dermed en konkurransefordel overfor andre. Da blir det også mere penger å fordele til ansatte, eiere og storsamfunnet.