Tradisjoner for fremtiden

Trearbeidere ved Kjeldstad.

Kjeldstad-konsernet er en av Norges ledende aktører innen utvikling, produksjon og salg av trelast, konstruksjonsløsninger og boliger. Fotograf: Foto-Knoff/ARENASkog

- Vår bransje har lange historiske tradisjoner, samtidig er vi også en veldig fremtidsrettet bransje med stort fokus på klima og miljø, sier konserndirektør i Kjeldstad Holding, Rune Johnsen. Kjeldstad er månedens bedrift i januar.

Hver måned fremover vil vi i NHO Trøndelag presentere en av våre medlemsbedrifter som månedens bedrift, og i januar 2018 har vi kommet frem til Kjeldstad.

Treindustrien i Trøndelag er en viktig bærebjelke for næringslivet i regionen og omsetter for nærmere 5,2 milliarder kroner (tall fra Innovasjon Norge). Sentralt i denne næringskjeden står Kjeldstad-konsernet, som i dag er en av Norges ledende aktører innen utvikling, produksjon og salg av trelast, konstruksjonsløsninger og boliger.

Det hele startet på begynnelsen av 1900-tallet da gründeren Ingebrigt Kjeldstad etablerte virksomheten for snart 100 år siden i Selbu. I starten drev han kun et skurbruk med sesongdrift, men virksomheten ble utvidet da bedriften ble etablert på det som er dagens lokasjon på Borsethmoen i 1933. Siden den gangen ble bedriften drevet videre av både 2., 3. og 4. generasjon i Kjeldstad-familien. På slutten av 80-tallet og gjennom 90-tallet opplevde bedriften betydelig vekst. Det ble gjort flere store oppkjøp, blant annet av Hommelvik Bruk og Støren Treindustri, i Meråker ble det etablert byggevarehandel og etter hvert ble det også investert i et helt nytt sagbruk i Selbu.

- Det var et behov for å vokse seg større og mye av utviklingen handlet om å skaffe seg tilgang til tømmer og marked, forklarer konsernsjef i Kjeldstad Holding, Rune Johnsen.

Rune Johnsen er konsernsjef i Kjeldstad Holding. Fotograf: Foto-Knoff/ARENASkog

#205

Rendyrke kjernevirksomhet

Akkurat i det selskapet skulle begynne å ta ut synergier og effekter av oppkjøpene og investeringene som var gjort, kom finanskrisen.

Det ble et behov for å skaffe nye eiere og i 2010 ble selskapet solgt til InnTre Holding AS og daværende Maja Teknobygg.

En omfattende restruktureringsprosess ble igangsatt i konsernet for å rendyrke kjernevirksomheten og sikre en lønnsom og trygg fremtid for konsernet og dets ansatte. Prosessen ble fullført i 2014 og samme året overtok InnTre Holding AS de resterende aksjene i konsernet og ble dermed eneeier.

- Prosessen var krevende og i flere år ble det jobbet med alle deler av konsernet for å få virksomheten til å komme seg på fote igjen, sier Johnsen. - De siste årene har vært gode for oss, og per i dag tjener alle selskapene i konsernet penger.

Stabil arbeidsplass

Kjeldstad-konsernet består i dag av 3 kjerneområder; nemlig boligproduksjon, trelastvirksomhet og eiendomsutvikling (Sjøsiden i Hommelvik). Medregnet datterselskapene er det i dag 260 ansatte i Kjeldstad. En stor andel av disse jobber ute i produksjonen og på lager, men blant de ansatte så finner man også en rekke ingeniører som jobber blant annet med prosjektering av hus, i tillegg til et administrasjons- og salgsapparat.

Kjeldstad-konsernet består i dag av 3 kjerneområder; boligproduksjon, trelastvirksomhet og eiendomsutvikling. Fotograf: Foto-Knoff/ARENASkog.

#205

- Vi har både ansatte med yrkesfaglig bakgrunn, høy formell utdanning og mange med lang erfaring, sier Johnsen. - Vi er også en veldig stabil arbeidsplass med lite gjennomtrekk, noe som er typisk for industrivirksomheter, men jeg opplever også at det er fordi folk trives med å jobbe hos oss. - For mange kan det være en utfordring å få tak i riktig kompetanse ute i distriktene, men hos oss er ikke det noe stort problem, vi opplever gjerne at denne arbeidskraften er mer stabil.

Arena Skog 

For Kjeldstad har det også vært viktig å være tett på utdannings- og forskningsmiljøene, blant annet gjennom næringsklyngen for skognæringa i Trøndelag – Arena Skog. - Arena Skog har vært en katalysator for en del av innovasjonsprosjektene våre og samarbeidet med FoU-miljøene, sier Johnsen.

- Å samarbeide i en slik næringsklynge, også med sine sterkeste konkurrenter, er utrolig nyttig. Norges eneste komplette næringskjede på skog finner vi i Trøndelag og det gjensidige avhengighetsforholdet er vi opptatt av å ta vare på og videreutvikle.

Kjeldstad er aktiv i Arena Skog - næringsklyngen for skognæringen i Trøndelag. Logo: Arena Skog

#205

Les mer om Arena Skog

Fokus på klima og miljø

Selv om trebransjen er en tøff bransje med små marginer, har man opplevd en god periode de siste årene, med høye boligbyggingstall og ikke minst et mye sterkere fokus på bruk av tre i et bærekraftperspektiv. - Vår bransje har lange historiske tradisjoner, samtidig er vi også en veldig fremtidsrettet bransje med stort fokus på klima og miljø, sier Johnsen. - Norges klimamål er ikke mulig å nå uten å ta i bruk skogen. Virksomheter som oss som har hele verdikjeden - både sagbruk, boligproduksjon og eiendomsutvikling – har virkelig muligheten til å bidra innenfor det grønne skiftet.

Johnsen forteller videre at han i kontakt med utdanningsmiljøene i ulike sammenhenger stadig treffer studenter som er opptatt av trebransjen og hvilken rolle Kjeldstad ønsker å ta innenfor sirkulærøkonomien.

- Jeg sier ikke at vi er her for å redde verden, vår oppgave er å levere overskudd og skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser, men i tillegg til dette kan vi være et positivt bidrag til miljøsaken, sier Johnsen. - Det er en tilvekst av skog i Norge som er langt større enn avvirkningen, vi har mye ressurser å ta av som både er kortreist, miljøvennlig og som tar vare på artsmangfold.

- Norges klimamål er ikke mulig å nå uten å ta i bruk skogen, sier konsernsjef i Kjeldstad Holding, Rune Johnsen. Fotograf: Foto-Knoff/ARENASkog

#205

Tilgang på tømmer

Tilgangen til skogen er ikke bare ett av fortrinnene for industrien i Trøndelag, men også en del av utfordringsbildet. På spørsmål om hva som vil være de største utfordringene i årene fremover så peker Johnsen spesielt på tilgangen til råstoff. - Industrien i Trøndelag klarer bare å skaffe to tredeler av råstoffet vårt lokalt, sier Johnsen.
- Vi ønsker å hente ut alt tømmeret som vi har bruk for i Trøndelag, men per i dag så er ikke dette mulig. For å få til det er vi avhengige av to ting; det første er økt skogsbilveiutbygging og fjerning av flaskehalser i det kommunale- og fylkeskommunale veinettet slik at vi faktisk får tak i tømmeret. For det andre så må skogeierne også ta et økt ansvar for å drive skogen sin slik at vi greier å ta ut potensialet i den norske skogen.

- I tillegg er det avgjørende for oss å fortsette å skape nye innovative produkter slik som for eksempel at vi nå kan levere 4-etasjes hus fra Støren Treindustri eller vår nyvinning «K-Bjelke Plus» fra Kjeldstad Trelast som er en kraftigere limtrebjelke. Kostnadseffektivisering holder alle på med, men innovasjon må vi også drive med skal vi klare å være her også om nye 90 år.

Les mer om Kjeldstad

Les mer: Adresseavisen – Trønderbedrift sparer opptil en million i året på kutt i eiendomsskatt