Hvordan vil du forflytte deg i fremtiden?

Samferdsel

Førerløse biler og båter vil tvinge frem nye måter å tenke samferdsel og transport på. Digitalisering endrer og legger til rette for nye og mer effektive og miljøvennlige biler, båter, tog og fly.

Vi handler mer varer enn noen gang. Økt handel bidrar til å øke trafikken på veiene. Vi søker opplevelser og reiser mer. Turismen vokser. Vi har behov for nye, mer effektive og miljøvennlige transporttjenester. Vi vet at klimautfordringene vil påvirke transportsektoren betydelig i årene som kommer. Det betyr blant annet omstilling til alternative drivstoffkilder som hydrogen, elektrisitet og LNG, flytende naturgass.

En spennende bedrift i Porsgrunn er Skagerak Naturgass, som fyller busser og renovasjonsbiler med kortreist, fornybar og klimavennlig biogass. Telemarks første fyllestasjon for biogass åpnet i Tønsberg i 2016. Den Magiske fabrikken i Tønsberg produserer biogass, ved å blande sammen matavfall og husdyrgjødsel. Biogass er klimavennlig.

Ny teknologi og digitalisering endrer samfunnet raskt. Norske bedrifter vil være med å forme fremtiden. Det må legges til rette for nye og mer effektive, miljøvennlige transporttjenester, i samspill med myndighetene. NHO bør ha en viktig rolle i å samle og styrke innovasjonsarbeidet på dette området, i samarbeid med aktører innenfor forskning, kompetanse, virkemiddelapparatet og andre relevante organisasjoner og aktører.

THEMA Consulting Group har presentert mulighetene som ligger i fremtidens mobilitet, knyttet til næringsutvikling og digitalisering i to rapporter utarbeidet for NHO. Rapportene viser hvor viktig digitalisering er for fremtidens transport. Dette er spennende og det er fremtidens mobilitet.

Herøya industripark som et autonomt logistikkområde

I vår region er Herøya industripark i Porsgrunn sentral, industrien i Grenland har ambisjoner om å etablere seg som første og eneste klimanøytrale industriregion i Norge og verden. Det autonome containerskipet Yara Birkeland skal gå mellom Yaras fabrikk på Herøya og havnene i Brevik og Larvik fra 2020. Vi kan se for oss at innen gods- og varetransport vil helautomatiske godsterminaler sammen med selvkjørende biler gjøre godstransport og varelevering enklere, billigere og tryggere. For Herøya industripark åpner dette muligheten for å se på hele industriparken som et autonomt logistikkområde. Autonome kjøretøyer for å frakte kontainere mellom Yaras lager og skipet vil gi et mer effektivt, miljøvennlig og sikkert transportsystem. Planene om å reetablere en (gods)togforbindelse mellom Herøya og Porsgrunn gir mulighet for å etablere et autonomt, elektrifisert, transportsystem inne i parken som omhandler både gods- og persontransport. Dette kan åpne en arena for bedrifters utvikling av løsninger for slike områder som kan tas ut i verden, og etablere norsk industri som ledende innenfor disse løsningene. Dette er et løp som vil trenge støtte fra mange. Staten må være villig til å legge forholdene til rette for en slik utvikling. For Herøya Industripark vil opprettelsen av en godsterminal være viktig faktor som kan utløse ambisjonene om å føre mer last vekk fra vei og over til bane og skip.

Hvordan kan vi møte fremtidens muligheter?

Teknologiutviklingen for selvkjørende transportmidler har kommet langt. En rekke land er nå i ferd med å introdusere lovverk som støtter testing av slike kjøretøy, på vei bane og sjø. Vi må møte alle disse mulighetene offensivt og ta viktige lederposisjoner, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi må være med å påvirke globalt, i arbeidslivet og innenfor klima og miljø.

Digitaliseringen vil endre de politiske prioriteringene fremover. Det vil endre vår måte å arbeide med samferdsel på. For å sikre norsk konkurransekraft, må Norge investere innenfor samferdsel. Mulighetene ligger der, og det store spørsmålet er hvordan vi selv ønsker å prioritere og investere for å møte fremtidens utfordringer. I dette arbeidet kan NHOs regionforeninger ta ansvar, ved å jobbe tett sammen med medlemsbedriftene. Sammen med Landsforeningene og NHO sentralt kan vi ta en tydelig posisjon og være med å påvirke og utvikle politikk og rammebetingelser for kompetanse, innovasjon og teknologiutvikling. Investeringer i samferdsel gir verdiskaping i næringslivet.