NHO

Innhold

Manglende tillit og skapte motsetninger?

To ferske saker i Tønsberg handler om «private» arbeidsplasser. En søknad fra Skagerak International School om å få etablere seg i byen og en sak om avvikling av private hjemmehjelpstjenester. 2. juni publiserte Tønsberg Blad et innlegg av Heidi Skjeggerød, daglig leder Tønsberg Næringsforening og Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark. Les hva vi mener her;

Som arbeidsgiverorganisasjon og næringsforening er vi spesielt opptatt av gode rammebetingelser for bedriftene våre og at politikere fra alle partier forstår behovet for private bedrifter og arbeidsplasser.

Vi ser profesjonalitet, kompetanse og en arbeidsdeling mellom bedriftene og kommunene som er preget av gjensidig avhengighet og tillit. Vi ser ikke motsetninger og mangel på fellesskap, vi derfor ønsker mer offentlig-privat samarbeid, ikke mindre.

For å administrere og fordele felleskapets penger, ansetter vi fagfolk i offentlig sektor og velger politiske ledere. Politikerne får makt til å ta avgjørelser for oss som fellesskap. På valgdagen stemmer vi på det partiet som representerer det vi selv mener er det beste settet med idealer, prinsipper, ideer og tanker om blant annet økonomi. Noen av oss er preget av ideologi, - som konservatisme, økologi, sosialisme eller liberalisme. Andre lar seg styre av engasjement som oppstår for eller mot hendelser eller enkeltsaker som kommer på politikernes bord. Vi aksepteter at ikke alle ønsker en internasjonal skole i Tønsberg velkommen, og registrerer at våre folkevalgte er uenige om hvem som skal tilby oss tjenesten hjemmehjelp. Men når næringslivets tilbud om å løse viktige oppgaver gjennom arbeidsdeling, handel og gjensidig avhengighet og tillit, blir satt opp mot et ønske om «mer fellesskap», da må vi ta til motmæle.

Fellesskap er et begrep som ofte knyttes til grupper. Vennene våre, arbeidsplassen vår, lokalmiljøet med foreninger og lag eller noe så stort som landet vi bor i. Nå brukes begrepet om kommunen. Ikke geografien og områdets muligheter, men regler, rutiner og fordeling av pengene våre.

Innbyggerne ønsker og trenger tjenester, trygder og velferdsordninger, og samfunnet har ordnet dette som et spleiselag. De som jobber betaler ganske mye skatt av inntekten sin, husholdningene betaler gebyrer og avgifter, og slik får kommunen vår inn over halvparten av pengene vi trenger for å utføre fellesoppgaver. Det er derfor gunstig for oss at vi bor i en kommune med mange ansatte i både offentlig og privat sektor - som betaler skatt.

Resten av pengene kommunen trenger, får vi fra hele landets felles pott med penger, - staten. Store bidrag til denne potten kommer fra private bedrifter i form av avgifter og skatt på inntekt og formue. NHOs og Tønsberg Næringsforenings medlemmer er nettopp slike bedrifter. Noen av oppdragene deres kommer fra private aktører, andre fra det offentlige. Vi mener at det verken er det offentlige, de ideelle eller de private bedriftene som isolert sett har skapt spekteret av dagens tilbud. Det er summen og kombinasjonen av dem som innbyggerne trenger og ønsker.

Allerede før vi hadde hørt om Covid 19 viste fremtidsanalyser et stort behov for flere private arbeidsplasser i Norge, dette for at vi skal klare å opprettholde våre gode velferdsordninger. Pandemien har gjort oss usikre, mange står utenfor arbeidsmarkedet og vi bruker ikke penger på samme måte som før. Hjulene holdes ikke i gang. Nå kjenner mange bransjer og enkeltbedrifter på angsten for å gå konkurs eller måtte si opp verdifulle ansatte.

Det betyr at våre politikere bør hilse alle nye bedrifter med nye private arbeidsplasser velkommen, slik som Skagerak International School. Det betyr også at de ikke må legge ned velfungerende bedrifter som de private hjemmehjelpstjenestene. I Tønsberg er så mange som 40 prosent allerede sysselsatt i offentlig sektor, noe som er langt høyere enn landsgjennomsnittet.  Den norske modellen er basert på at vi har en åpen og velfungerende markedsøkonomi, der private bedrifter skaper verdier som kan skattlegges og omfordeles.

Skal bedriftene og deres ansatte være i stand til å betale skatt, må bedriftene også få lov til å tjene penger. At noen tjener mye penger, er også viktig. Gründere er blant dem som nyter godt av at noen vil investere sin opptjente kapital i deres nye bedrift. Det å skape og drive en bedrift, være kommersiell og tjene penger gir oss ikke bare varer og tjenester vi ønsker, det gir også arbeidsplasser til folk som da er i stand til å bidra til spleiselaget. Offentlig sektor kan ikke finansiere seg selv, inntektene fra privat sektor er helt avgjørende for å opprettholde gode offentlige tilbud. 

Det er fellesskap for oss.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: