NHO-sjefen besøkte Herøya Industripark - et vindu for sirkulær økonomi

Nyhet, NHO Vestfold og Telemark

Publisert

NHO-sjef Ole Erik Almlid og klima- og miljømininister Sveinung Rotevatn koronahilser under Den store sirkulærkonferansen i Porsgrunn i juni. Foto: Ludvig Gundersen.

Regjeringen har lagt fram en nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi. - En fornuftig tilnærming å satse på europeisk samarbeid, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid da han besøkte Herøya i forrige uke under «Sirkulærkonferansen»

Ifølge strategien vil regjeringen legge til rette for sirkulære produkter ved økt utsortering, ombruk og materialgjenvinning av avfall, lønnsom bruk av resirkulerte råvarer, utvikling av sirkulære verdikjeder og økt digitalisering og teknologiutvikling. - Det er avgjørende for miljøet at ressurser brukes effektivt. Ved å holde ressursene i økonomien lengst mulig, hindres utslipp til luft, jord og vann og uttak av nye naturressurser. For næringslivet innebærer en satsning på sirkulær økonomi nye forretningsmuligheter og økt konkurransekraft, sa Almlid.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mener strategien peker ut en retning fremover som er på lag med næringslivet og sammen med Europa. European Green Deal forplikter til handling og norske myndigheter må følge opp med regelverk som ivaretar norske interesser. Sirkulære og biobaserte verdikjeder skaper vekst og nye arbeidsplasser i Norge. Omstilling til sirkulær økonomi innebærer store endringer i produksjon og produksjonsmetoder, men potensialet for vekst er stort, særlig innenfor prosessindustrien.

Industrien i Grenland er langt fremme i arbeidet med å redusere utslipp, og Industrial Green Tech i Porsgrunn er en av klyngene som trekkes frem i rapporten for å vise at samarbeid på tvers av bransjer gir fruktbare resultater. Klyngen har satt ambisiøse mål om å bli en klimapositiv industriregion og global leverandør av grønne teknologiske løsninger. Bedrifter samarbeider om resirkulering av plast og andre materialer og om avfallsbehandling

- Bedriftene her er offensive og ligger foran, da må politikken rydde vei, sa Almlid da han møtte medlemsbedriftene i Telemark, blant annet David Verdu i REC Solar. De har tatt i bruk ny teknologi som gir lavere karbonavtrykk. Eirik Lunde leder Equinors lab- og testfasiliteter i Porsgrunn fortalte om testingen og anlegget som skal brukes til transport av CO2 i gass- og væskeform, et samarbeid med Norcem i Brevik i arbeidet med karbonfangst- og lagring.

 - Gode ideer trenger risikoavlastning. Derfor er vi fornøyd med at strategien vil ta stilling til å være med i de europeiske satsningene og videreutvikle sirkulær økonomi som et tverrgående satsningsområde i det næringsrettede virkemiddelapparatet. - Vi har også høye forventninger til handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser som kommer i høst, sa Almlid.

Lese og få vite mer?

Strategien 

Equinor bygger nye laboratorier på Herøya

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi

Konferansen

Klyngen og Industriparken på Herøya

REC Solar bruker gjenvunnet silisiumavfall til nye solceller