NHO

Innhold

Julehilsen fra NHO Vestlandet

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Koranapandemien traff næringslivet på Vestlandet raskt og hardt i mars. Det har ført til store utfordringer og rask omstilling.

For oss i NHO har 2020 vært et langt år med intenst arbeid for å sikre best mulig rammevilkår for medlemsbedriftene, slik at våre medlemmer kan komme seg best mulig igjennom denne perioden og oppnå ny vekst og muligheter. Det har vært et år hvor mange bedrifter har mistet omsetning og aktivitet over natten, også opptil flere ganger. En tid hvor vi alle har måttet snu oss raskt rundt og finne løsninger og tiltak som myndighetene burde innføre raskt. Til tross for utfordrende tider som fortsatt er gjeldene er det også godt å se tilbake på de mange gjennomslagene vi har fått dette året, i tiltakspakker, kompensasjonsordninger, regelverk og budsjetter. 
 
Et tilbakeblikk 
- Jeg har følt meg så utrolig alene i denne pandemien, skrev et medlem til NHO etter et webinar i mai. – Men, med de felles digitale møteplassene dere tilbyr har jeg funnet en arena hvor vi er sammen - uten egentlig å være sammen! Dette medlemmet ser vi for oss når vi arrangerer møter og treff nå. Vi er litt mindre alene, likevel.  

For oss i NHO Vestlandet har året vært hektisk. 
Sjelden, om noen gang har vi arrangert flere kurs, webinar og digitale møter enn dette året. 
Men hardt arbeid gir resultater. 
Våre advokater har hyppig og tett kontakt med medlemmer som står i utfordrende situasjoner. 
Gjennom digitale kurs og webinar og har flere fått hjelp og god informasjon. 
Evaluering og tilbakemeldinger fra dere som har deltatt viser at dette er noe vi skal gjøre mer av også i 2021.  
 
Tilbakemeldingene er gode fra de som ikke har en stor kommunikasjonsavdeling, men også de som har det. De som selv er beredskapsledelsen i sin lille tremannsbedrift og de som leder beredskapsarbeidet i en større organisasjon. Rett og slett de som trenger oppdatert informasjon, troverdige kilder og tilgang på fagfolk i toppklasse. De som er litt mindre alene når vi er digitalt sammen. 

Da er alle litt mindre alene og litt bedre forberedt til å møte neste fase i krisen. Den kommer nemlig like sikkert som at vi lover å levere flere webinar i 2021.  

Vi ses snart igjen på en pc-skjerm nær deg og for et fulltallig publikum!  
Vi starter året tradisjonen tro med årskonferanse torsdag 7. januar. 
Det blir hybrid-løsning der 50 personer på Quality Hotel Sogndal godt innenfor smitteregelverket.  Samtidig strømmes konferansen direkte til alle som ønsker å møte jobbskaperne i vår region. 
Du finner påmelding til den digitale sendingen her

 
Dialog og samarbeid i Vestland 
Tett samarbeid med andre aktører i Vestland har vært viktig dette året. 
Samarbeid og god dialog med både Vestland Fylkeskommune, LO, NAV, Næringsforum, Kompetanseforum og andre arenaer har utviklet seg godt gjennom dette året. 
NHO Vestlandet setter stor pris på tett og godt samarbeid og god dialog med sentrale aktører i vår region. Gjennom pandemien har vi jobbet sammen med disse aktørene, næringsforeninger og andre med et felles kunnskapskapgrunnlag i regionen.  Når gode krefter samler kunnskapen er vi sammen sterkere. 
Også arbeidet med BIO-midler har skutt fart gjennom pandemien.  Økte rammer og flere muligheter for bedrifter å søke om tilskudd til bedriftsintern opplæring har vært nyttig. 

Også NHOs deltakelse i yrkesopplæringsnemnda er verdt å nevne for utviklingen av løsninger og utdanningstilbud i vår region.  
 

Politiske gjennomslag 
Sjelden har vi sett politisk handlekraft og interesse i en slik hastighet som vi gjorde denne våren 
NHO har jobbet for å sikre tilgang på kapitalVårt påvirkningsarbeid gjorde at kompensasjonsordningen ble innført og utvidet, banker fikk økt likviditet og utsatt kapitalkrav, garantiordninger for SMB, Statens obligasjonsfond, lånegaranti for luftfarten, samt at Innovasjon Norge gjorde flere justeringer for tilskudd, lån og garantier. 

Vi bidro også til reduksjoner i skatter og avgifter. Arbeidsgiveravgiften ble midlertidig redusert og innbetaling utsatt, formuesskatt utsatt, avgifter for luftfart ble opphevet, redusert lav MVA-sats, utsatt innbetaling av MVA, forskuddsskatt, og særavgifter og tilbakeføring av underskudd i bedriften. En rekke tiltak måtte på plass på kort sikt for å sikre at arbeidsplasser og bedrifter ble opprettholdt. Lærlinger behøvde inntektssikring, arbeidstaker «full lønn» i 20 dager ved permittering og det ble innført dispensasjon fra kjøre- og hvilereglene. 

Vi lykkes i å få arbeidsgivers lønnsplikt redusert ved permittering, dagpengeperioden forlenget, en forskutteringsordning for dagpenger, tillatelse for permitterte til å ta utdanning og nye kompetansehevingstiltak.  

Det ble innført en lang rekke smittevernstiltak og vår viktigste jobb har hele tiden vært å sikre at myndighetene innfører fornuftige tiltak som er balansert og hensyntar næringslivet samt etter hvert en gjenåpning av samfunnet. En nasjonal veileder for lokale smitteverntiltak kom på plass og generelt har vi jobbet godt for å skape forståelse for at smitteverntiltakene har store økonomiske virkninger og må være mest mulig forutsigbare. 

Kutt i skatt på arbeidende kapital, økning og forsering av aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, lønnstilskudd ble etablert, kompensasjonsordningen ble forlengetny ordning for søknad om utsettelse av mva og særavgifter kom på plass samt betydelige bevilgninger til lærlinger og friske milliarder til grønn satsning og aktivitet. 

Innenfor norsk industri fikk vi et betydelig gjennomslag når Stortinget behandlet "oljepakka". Dette er skattelettelser og tiltak som skaper enormt med aktivitet i hele verdikjeden. Vi oppnådde et bredt forlik på Stortinget og dette kan sikre titusenvis av arbeidsplasser landet over samt sikre at norske bedrifter tar ledertrøyen i det grønne skiftet med viktige posisjoner innen for eksempel havvind, karbonfangst- og lagring og hydrogen. I tillegg gir det enorme ringvirkninger for resten av norsk økonomi og næringsliv. 

Budsjettforhandlingene i Stortinget om det reviderte budsjettet ga oss i innspurten til sommeren ytterligere gjennomslag for medlemmene våre, og våre krav ble definitivt lyttet til i prosessen. Det ble satset enda mer på samferdselsprosjekter, sukkeravgiften ble redusert, vi fikk ytterligere investeringer i grønn maritim næring og egenandelen i kompensasjonsordningen ble fjernet. 
 

Sammen for Vestlandets neste trekk 
2021 blir et nytt krevende år for norsk næringsliv. 
NHO Vestlandet er klar til å ta fatt på nye utfordringer. I høst la NHO frem veikart for fremtidens næringsliv; "Neste trekk". I Veikartet er det lagt til grunn at landet trenger 250 000 helt nye jobber i privat næringsliv innen 2030, om vi skal finne veien ut av krisen og bygge bro til en bærekraftig fremtid. Ikke bare skal næringslivet gjenoppbygges etter korona, vi skal også sikre utslippskutt i tråd med Norges klimamål. 
Vi er klar til å jobbe for og sammen med våre medlemmer og andre samarbeidsaktører også i 2021. 
Takk for samarbeidet og riktig god jul til dere alle! 
 
Fra oss i NHO Vestlandet 
Grete Karin, Mona, Wenny, Wenche, Hildegunn, Nina, Magnus og Ann-Kristin