Foto:

Klart budskap til Stortinget

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Foto:

Det haster! Budskapet var tydelig når regionstyret i NHO Vestlandet denne uken møtte stortingspolitikerne fra Sogn og fjordanebenken og Hordalandsbenken.

Skal vi sikre verdiskaping og gjennomføre det grønne skifte haster det med utbygging av krafttilførsel.
Det er nødvendig å effektivisere konsesjonsprosessene. Tiltak som reduserer tiden det tar å utvikle og behandle søknader er avgjørende.  Derfor har vi store forventinger til strømnettutvalget som legger fram sin innstilling nå i juni.  De sa Silje Sunde som er leder for strategi og bærekraft i Eviny.

Overfor politikerne pekte hun på hvordan flere grønne industriprosjekt setter på veng på grunn av manglende kapasitet i strømnettet i regionen.
- Vi som region taper konkurransekraft i å tiltrekke oss vekst og nye arbeidsplasser på bekostning av andre regioner som har rammebetingelser som legger til rette for etablering , sa Sunde.

Næringslivet peker på at løsningen både er effektivisering av konsesjonsprosesser, men også økt saksbehandlingskapasitet i NVE og OED.
Vi må vise at vi har vilje til utbygging av fornybar energi gjennom økt temo.

Samferdselsprosjektene må ha framdrift
Bedriftene på Vestlandet er opptatt å sikre framdrift på samferdselsprosjekt.
Å unngå ytterligere forsinkelser er avgjørende. Derfor er vi glad for signalene om at anbudene på bygging av E134 kan komme før sommeren. 9.jpg
I tillegg pekte regionstyret på behovet for å bruke de statlige midlene som er avsatt til fellesprosjektet Arna -Stanghelle på den mest hensiktsmessige måten.
Gjennom en forskrift blir det mulig å bygge mer vei og bane og i tillegg gjennomføre raskere.  Dette er vinn – vinn for alle parter og bør på plass så snart som mulig.

12.jpg

Kompetansemangelen er kritisk
2 av tre bedrifter får ikke tak i den kompetansen de trenger.
Særlig er det utfordrende å sikre nok og riktig kompetanse i distriktene.  Tom Erling Bahus fra Solund Leilighetshotell beskrev utfordringene som ligger i å drive reiselivsbedrift, men mangle arbeidskraften.
- I Solund vurderer vi om det er nødvendig å stenge ned hele eller deler av driften.  Vi har rett og slett ikke nok folk til at det er forsvarlig, sa Bahus.
Det haster med å få på plass et enklere regelverk som gjør det raskere å formidlet arbeidskraft inn i bedriftene.  I tillegg trenger vi et regelverk som er tilpasset våre behov.  De varslede innstrammingene i regelverket på innleie er umulig for å oss som driver reiselivsbedrift i distriktet, sa Bahus i møtet.

 

Ba om konsekvensutregning
I tillegg løftet regionstyret flere konkrete innspill til revidert nasjonalbudsjett.
Erik Osland fra Osland Havbruk pekte på at havbrukstillatelser og fiskeritillatelser må behandles lik og at kostpris på legge stil grunn for verdifastsettelse. 
- Sjømatnæringen ber om at det gjøres en grundig konsekvensutredning for denne ordningen gjennomføres eller trer i kraft.
Målet må være å sikre lokalt eierskap og nye investeringer i næringen, sa Osland.

2.jpg

Samarbeidsprosjekt om forsvarsfartøy
Også bygging av nye standardiserte fartøy til Sjøforsvaret var tema i møte.
Et felles initiativ fra den norske verftsindustrien peker på at et samarbeid mellom sivile aktører og det offentlige kan både gi raskere levering, redusert kostnad i tillegg til at den norske kompetansen utvikles. 
- Dette vil opprettholde aktivitet og verdiskaping langs hele kysten, og ikke minst vil et slikt prosjekt være av strategisk viktig betydning med tanke på sikkerheten for Norge.
Det sa verftsdirektør Trygve Solaas fra Westcon.
Det er behov for en bevilgning av totalt 50 millioner kroner for å gjennomføre et samarbeidsprosjekter mellom Forsvaret, norske verft og utstyrsleverandører, sa Solaas.

 

Kollektivtransporen er preget av endring i reisevaner etter pandemien.  I kombinasjon med økte driftskostnader gjør det situasjonen krevende for mange transportselskap.
Nils Huus fra Firda Bilag ba om at politikerne så snart som mulig vurderte å nullstille veibruksavgiften ut resten av året for å redusere driftskostnadene.
 - En slik løsning vil treffe alle likt og være rettferdig, mener Huus.

Forskning og utviklingsmidler er avgjørende for omstilling.  Forskningssektoren drar med seg næringslivet inn i både prosjekt og resultater.  Derfor er det nødvendig med en økning i revidert budsjett som sikrer sektoroverskridende og strategiske satsninger, sa styreleder Aina Berg.

14.jpg