NHO

Innhold

Næringslivets kompetanse gir nyttige innspill

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Vestland Fylkeskommune har gjennomført innspillsmøte for hele fylket til Regional transportplan for perioden 2022-2033.

NHO Vestlandet har i sine innspill vektlagt betydningen av et framkommelig og trygt fylkesveinett der næringslivets konkurranseforhold legges til grunn for samferdselsinvesteringene. Dette er rammebetingelser som i stor grad påvirker næringslivets konkurransekraft og evne.
NHO Vestlandet har derfor pekt på viktigheten av å sikre et effektivt, trygt og framtidsrettet transportsystem for regionen.

Etterslep på vedlikehold
Det er stort vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur - fylkesveiene i særdeleshet.  
NHO er glad for at regjeringen har gitt øremerkede midler til enkelte tiltak for næringstransporten på fylkesveinettet. Det bevilges likevel for lite midler til fylkesveinettet totalt sett. Etterslepet på fylkesveinettet i Vestland beløper seg til mellom 11 – 13 milliarder ifølge planprogrammet.

Dersom ikke etterslepet tas igjen raskt vil denne summen øke ytterligere for hvert år man venter med å ta tak.  
NHO Vestlandet mener det må etterstrebes en mer helhetlig utbedring av viktige næringstransportkorridorer der det er en gjennomgående standard uavhengig av om det er fylkesveg, riksveg eller europaveg.  

Må benytte innkjøpsmakten
Til sjøs er det persontransporten som til nå har hatt den raskeste utviklingen. Men å fase inn elektriske fremdriftsløsninger på kortbanenettet vil trolig være av avgjørende betydning for dimensjoneringen av den samlede persontransporten i vår region i fremtiden, sa regiondirektør Grete Karin Berg på dagens innspillsmøte.

I tillegg til å ha ansvar for fylkesveinettet er fylkeskommunen også en betydelig innkjøper av transporttjenester og kollektivtransport. Som en stor innkjøper forvalter fylkeskommunen et betydelig ansvar for hvilken type transporttjenester vi skal ha i Vestland.  

Derfor bør den fylkeskommunale innkjøpsmakten også brukes til å fremme innovasjon og næringsutvikling, i tillegg til å sørge for gode transporttjenester i hele. Ikke minst til å oppnå politiske mål om reduserte klimagassutslipp, og her gjøres det allerede godt arbeid innen fergedrift, hurtigbåter og buss av både politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen. 

FOT-ruter og fiskerihavner
NHO Vestlandet ser frem til å følge prosessen rundt kjøp av nye ruter på kortbanenettet i Vestland når dagens anbudsperiode går mot slutten. Vi forventer at dagens minimumskjøp av ruter til kortbanenettet opprettholdes og videreutvikles når ansvaret nå overtas av fylkeskommunen.  
Her ligger det stort potensial for utvikling. Valg av gode og samfunnsnyttige løsninger som understøtter økt jobb- og verdiskaping. 
Det samme gjelder fylkeskommunenes overtakelse av ansvaret for fiskerihavner. Fiskerihavnene i fylket skaper store lokale ringvirkninger og må videreutvikles for å opprettholde konkurransekraften. Samtidig er det viktig å se plasseringen av disse i sammenheng med investeringer på fylkesveinettet.

Næringslivet ønsker å bidra
NHO ser frem til at næringslivet involveres i det videre planarbeidet. Våre medlemmer, og særlig transportoperatørene har verdifull erfaring som er avgjørende å ta med seg inn i planleggingen av fremtidenes kollektivløsninger.
Næringslivet står klar til å være med å utforme den grønne framtiden.


Planen skal opp i fylkestinget i desember 2021.
Mer informasjon om Regional Transportplan :
Regional transportplan (RTP) - Vestland fylkeskommune