Foto:

Viktig å stette arbeidslivets behov

Nyhet, NHO Vestlandet

Publisert

Foto:

Yrkesopplæringsnemda i Vestland gjorde i sitt møte 5. april vedtak om justering av opplæringstilbudet for skoleåret 22/23.

- For medlemsbedriftene i NHO er det viktig at tilgangen på rett kompetanse blir så god som mulig.  Derfor er vi opptatt av at behovet i arbeidslivet skal være førende i dimmensjoneringsarbeidet, sier rådgiver Ann-Kristin Kristoffersen, som også leder yrkesopplæringsnemda i Vestland.

Tall fra fylkeskommunen viser at det til enkelte fag er svært lave søkertall til områder som arbeidslivet etterspør.
Utfordringen er å få et tilrettelagt tilbud så langt som mulig, men i disse dagene blir det viktig for både bedrifter, næringen, skole og andre involverte å jobbe med rekturttering av ungdom over tid.

Det viktige er at ungdommene så tidlig som mulig får den beste informasjon om hvilken kompetanse arbeidslivet etterspør og dermed hvor deres fremtidige jobber er, mener Kristoffersen.

 

Yrkesopplæringsnemda i Vestland gjorde sitt vedtak  slik:
Vedtak  PS 9/22:
Yrkesopplæringsnemnda syner til at det til skuleåret 2022/2023 er skular med linjer med fleire søkjararar enn skuleplassar. Når lærebedriftene kan sikre oppfølging med læreplassar, meiner nemnda at det må opprettast nok plassar til å stette arbeidslivets behov. Yrkesopplæringsnemnda konstaterer at det fleire stadar i fylket finns søkjarar til tilbod som arbeidslivet etterspør og har læreplassar til, men det er ikkje mange nok søkjarar til å oppretta klasse i eit nærskuleområde. Nemnda vil tilrå at det så langt råd etablerast halve eller kombiklassar, for å bidra til å dekke arbeidslivets behov. Nemnda kjenner til at det i fleire fag er stort behov for denne kompetansen, men at søkertala ikkje reflekterast i næringens behov.
Viss slike klassar ikkje let seg gjennomføra, oppmodar nemnda til å undersøkja moglegheitene for å etablera 1+3 modellar, gjerne med eit digital tilbod på fellesfaga som gjer det enklare for lærlingar og verksemder i distrikta.

VG3 Påbygg:
Nemnda er uroa for at påbygg til VG3 studieforberedande er justert opp, og meiner det i staden må sikrast god informasjon til elevane med reelle alternative mogelegheiter til fagbrev.
Dette er arbeidet må gjerast langsiktig med informasjon allereie i ungdomsskulen, slik at den praksis som nå er i ferd med å befeste seg blant ungdommen ikkje får utvikle seg vidare.

Nemnda meiner videre at det snarast bør starta eit meir langsiktig arbeid, særleg i samarbeid med dei bransjane som ikkje får nok lærlingar, for å gje betre informasjon om moglegheitene til ungdom som søkjer utdanning på et tidleg stadie. Behovet for lærlingar og arbeidskraft både i offentleg og privat sektor gjer at rekrutteringsarbeidet til yrkesfag blir viktig, forutsett at det teiknast lærekontraktar og framfor påbygg til generell studiekompetanse.

Samarbeid med arbeidslivet:
Nemnda er uroa for at den pressa kapasiteten på verkstader og skulebygg, særleg i Stor-Bergen.
For å oppretthalde den gode utviklinga i søkertal til yrkesfag vil tett samarbeid med næringslivets om avtaler kring samarbeid mellom anna kring bruk av utstyr og anna vere viktig i tida framover.  Dette arbeidet bør starte snarast for å sikre at fylkeskommunen er i stand til å handtere etterspørselen og søkertala i kommande år. I dette arbeidet er det sentralt at dei aktuelle faga og klassane leggjast  nært opp til det arbeidslivet skolen skal betjene, og at det er ikkje er skulestrukturen men arbeidslivets behov som er styrande.

VG2 Ambuslansefag:
Nemnda er opptatt av at læreplassar vert fylt, og ser utfordringane knytt til å få skuleplass i faget og at færre ønsker å ta læretida Helse Førde.  Nemnda ber om at det aktivt legges til rette for ein løysing mot skuleåret 2023/2024 som kan sikre at opplæringa i dette faget blir meir berekraftig.