NHO

Innhold

Odda Magnus Brekke Nygaard

Positiv satsing på grønn omstilling, innovasjon og jobbskaping

Grete Karin Berg

Grete Karin Berg. Foto: Moment studio

Statsbudsjettet for 2021 peker i riktig retning for fremtidens næringsliv, hvor vi skal kutte klimagassutslipp, øke innovasjonstakten og skape nye jobber. Likevel er budsjettet per nå ingen endelig fasit.

Onsdag la finansminister Jan Tore Sanner frem regjeringens statsbudsjett for 2021. Hovedoverskriftene fra regjeringen er at man ønsker å skape mere og inkludere flere.

- Statsbudsjettet for 2021 tar viktige skritt i retning av grønn omstilling, innovasjon og jobbskaping. Det som ble lagt frem idag  er likevel ingen fasit for hvordan det endelige budsjettet for 2021 blir seende ut. Nå venter en tøff budsjettforhandling før vedtak i Stortinget. Dessuten kan det være behov for ytterligere tiltak for næringslivet etterhvet som koronasituasjonen utvikler seg i 2021, sier regiondirektør i NHO Vestlandet Grete Karin Berg.

Grønn omstilling vil gi ny næringsutvikling

Budsjettet leverer godt på tiltak for å redusere klimagassutslipp. Likevel er det kun en beskjeden satsing innen grønn skipsfart og hydrogen og intet nytt om havvind. 

En av de viktigste klimasatsingene i statsbudsjettet er regjeringens investeringsstøtte for å realisere fullskala karbonfangt- og lagring av Co2 i Norge, prosjektet som har fått navnet Langskip. En vesentlig del av fullskalaprosjektet er mottak- og mellomlagringhavnen som skal etableres på Kollsnes i Øygarden. Her skal Co2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik tas imot og sendes videre i rør før endelig lagring i Nordsjøen. Håpet er at anlegget skal kunne ta imot Co2 fra hele Europa på sikt.

NHO er glad for at reduksjon av klimagassutslipp sees i sammenheng med ny næringsutvikling. Regjeringens foreslåtte investeringsstøtt til prosjektet Langskip er et viktig bidrag til både klimagassreduksjon og ny næringsutvikling, sier Berg.

- Mottaksanlegget for Co2 på Kollsnes i Øygarden kan skape store ringvirkninger i Vestland . Prosjektet vil føre til uante muligheter for ny teknologiutvikling og knoppskyting i regionen, fortsetter Berg. 

Innovasjon og kompetanseheving i krisetider

Statsbudsjettet ligger også opp til en solid satsing på å løfte utdannings-, forsknings- og innovasjonfeltet det neste året. Dette er gode nyheter for et næringsliv preget av krise og omstilling. Det er også gledelig at innovasjonssatsingen i stor grad sees i sammenheng med den grønne omstillingen. 

Forskningen er internasjonal og det er derfor positivt at regjeringen med budsjettet signaliserer at Norge vil delta i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. 

Seks av ti NHO-bedrifter mener de har et udekket kompetansebehov, størst behov er det for fagarbeidere. I budsjettet for 2021 styrkes fagutdanningen yttereligere med nye studieplasser,. Fagutdanningene har vært prioritert godt de seneste årene.  

Redusert skatt på arbeidene kapital 

Regjeringen tar et viktig steg i rett retning når de i budsjettet forelår å redusere skatten på arbeidende kapital gjennom å øke verdsettelsessrabatten. Samtidig skjerpes formueskatten på fritidseiendom og boliger over 15 millioner gjennom reudsert verdsettelsesrabatt. 

NHO er positive til at det gjøres justeringer i formueskatten som gjør det mer attraktivt å investere i bedrifter og som vil styrke det norske eierskapet. Samtidig er vi ikke i mål før skatten på arbeidene kapial fjernes helt. Bedriftene trenger denne kapitalen for å klare seg gjennom krisen, understreker Grete Karin Berg. 

Skattegrep som er nødvendig for vannkraften

Vannkraften er en av Norges hardest beskattede næringer. Det høye skattetrykket i næringen har ført til at  investeringer i oppgradering og utvidelse av vannkraftverk ikke blir gjennomført, til tross for at investeringene for samfunnet ville vært lønnsomme. For å svare på dette foreslår regjeringen i statsbudsjettet å innføre en kontantstrømskatt for oppgraderinger og nye investeringer i vannkraftverk. Ordningen vil trolig gi et insentiv til å gjennomføre investeringer, men statens proveny vil være uendret over tid. Skattendringen løser derfor ikke den grunnleggende utfordringen for næringen som er at det samlede skattetrykket er for høyt.

- NHO synes det er positivt at regjeringen setter søkelys på utfordringene knyttet til utbygging og investering i vannkraft. Dessverre blir ikke vannkraftsnæringens grunnleggende skatteutforring løst med forslaget. Med økende elektrifisering i samfunnet vil vi trenge mer vannkraft i tiden som kommer, avslutter Grete Karin Berg.

Andre satsinger i Statsbudsjettet som vi merker oss er:

  • 30 prosent avgiftsreduksjon på lettbrus er positivt, men det må kraftigere lut til for å gjøre noe med grensehandelsproblematikken.
  • Fortsatt høye bevilgninger til samferdsel, men ingen nye samferdselsinvesteringer i Vestland i 2021. NHO Vestlandet har store forventninger til at nødvendige samferdselsprosjekter i vår region blir prioritert opp i årene som kommer. 
  • Stad skipstunnel blir ikke prioritert i regjeringens statsbudsjett for 2021 til tross for Stortingsvedtak om byggestart i 2021. Her er vi spent på budsjettforhandlingene med FRP.
  • Det er mindre fokus på krisetiltak for næringslivet i 2021. Det gjørs tiltak for ekspressbusselskapene og kompensasjonsordningen for reiselivet videreføres, men på et lavere nivå. Derimot videre føres ikke reiselivsmomsen på lavt nivå (6%) og utvidet permitteringsperiode justeres tilbake til 26 uker fra neste sommer.
  • Regjeringen lanserer en egen eksportsatsing på 100 millioner for å styrke norsk eksport. Dette er positivt ettersom eksportgapet har vært økende over tid. 

 

Har du spørsmål eller behov for ytterligere kommentarer?

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: