NHO

Innhold

Vil ha åpne blomsterbutikker i Viken

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Blomster er ferskvare

Blomster er ferskvare

-Det er vanskelig å forstå at ikke blomsterbutikkene kan holde åpent når de får lov til det i Oslo. Dette tar vi opp med statsforvalteren og Helsedirektoratet, sier regiondirektør Nina Solli.

Tirsdag skrev NHO Viken Oslo et brev til statsforvaltere Valgerd Svarstad Haugland i Viken og Oslo. Brevet tar blant annet opp blomsterbutikkenes nedstenging.

– Snittblomster er ferskvare og aktørenes varelagre kan ikke settes på lager for å selges ved en senere anledning. Dagligvarekjeder kan selge blomster, og det er derfor vanskelig å forstå at blomsterbutikker ikke kan holde åpent. Vi har fått flere henvendelser om dette fra medlemsbedrifter, sier Solli.

Schrader gartneri: Skulle levere ut kjempeordre

Ulik praktisering

– Etter innføringen av strenge regionale tiltak i Viken 16. mars 2021 har NHO Viken Oslo mottatt en rekke henvendelser fra medlemsbedrifter som opplever at reglene praktiseres ulikt i kommunene i Viken, skriver regiondirektør Solli i brevet

– Med tanke på at kommunene er stengt ned etter samme forskrift, henstiller vi til Statsforvalteren om å følge opp at kommunene praktiserer reglene likt.

– Butikkene opplever ulik praksis med klikk og hent-løsninger fra kommune til kommune. Vi etterlyser en klar anbefaling fra Statsforvalteren om hvordan dette faktisk skal praktiseres. 

NHO Viken Oslo etterlyser hva som er lov – og ikke

– Vi vil oppfordre Statsforvalteren til å veilede kommunene om hva som er riktig tolkning av reglene, med sikte på å få en lik håndhevelse i alle kommunene. Offentlige myndigheter bør tilstrebe å legge til rette for at bedriftene kan ha en omsetning i denne krevende situasjonen, sier Solli.

Fikk raskt svar

Statsforvalteren svarte samme ettermiddag på brevet. Der skriver hun at:

«Fra 16. mars 2021 ble alle kommunene i Viken omfattet av kapittel 5A i covid-19-forskriften om forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – særlig høyt tiltaksnivå. Det følger av forskriftens §16b. første ledd bokstav b at butikker, med unntak av de som er listet opp i bestemmelsens nr. 1 til 9, skal holde stengt. Blomsterbutikker er ikke omfattet av unntakene som er listet opp, og må derfor holde stengt.

Statsforvalteren har mottatt flere henvendelser fra blomsterbutikker og blomsterforeninger som har påpekt at dette fraviker Oslo kommunes lokale forskrift, hvor enkelte blomsterbutikker kan holde åpent. Vi har oppfattet henvendelsene som innspill til en eventuell endring av covid-19-forskriften. Statsforvalteren har ikke myndighet til å endre forskriften. Vi har derfor videresendt henvendelsene til Helse- og omsorgsdepartementet som ansvarlig departement. En kopi av dette brevet går også til departementet, som bes vurdere om det er grunn til å endre forskriften på dette punktet.»

-NHO tok opp situasjonen til blomsterbutikkene i Viken med Helsedirektoratet i dag, torsdag. Vi fikk dessverre ikke gehør for våre synspunkter. Regjeringen skal ha en ny vurdering av de ulike tiltakene 12.april, men da er det for sent for påskeblomstene, sier Solli.