NHO

Innhold

Norske bedrifter får mye igjen for EØS-medlemskapet

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Horisont 2020-midler har skapt mange bedrifter blant annet Esmart Systems i Halden

Horisont 2020-midler har skapt mange bedrifter, blant annet Esmart Systems i Halden

Bare Smart Innovation Norway i Halden alene har mottatt hele 6 millioner euro fra Horisont2020 til sine prosjekter. Midlene har gått til smart innovasjon og forskning, til prosjekter som løser globale samfunnsutfordringer.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. I 2018 ble det rekordutbetaling til norsk bedrifter fra Horisont2020-midlene viser tall fra Innovasjon Norge. Norske bedrifter som etter søknad mottar penger herfra har nådd opp i konkurransen med forsknings- og innovasjonsbedrifter i hele Europa.

Smart Innovation Norway har sendt inn gode søknader til Horisont 2020 om prosjekter som senere har mottatt betydelig støtte. Så bruker også bedriften hundrevis av timer på en prosjektsøknad, men det betaler seg.

- Hvor mange prosjekter har dere fått som en følge av dette?

- Det har blitt til sammen blitt 28 prosjekter med en totalramme på kr 1,44 mrd. 11 av disse er EU-prosjekter og vi sendte fem nye EU-prosjektsøknader nå i januar, sier leder for forskning og innovasjon Dieter Hirdes.

 - Hva har H2020-midlene betydd for Smart Innovation?

-Midlene fra Horisont 2020 har vært helt avgjørende for SINs virksomhet, sier Hirdes.

Prosjektene har gått på temaer som smartgrid, e-mobilitet, smarte byer, BigData for å bedre kreftbehandlingen og energi kombinert med kunstig intelligens for å nevne noe. Prosjektet EMPOWER som gikk ut på å skape lokale energimarkeder for folk som vil selge strøm fra egne solcellepaneler, fikk topp karakter fra EU.

-Forskningsprosjektene har bidratt til innovasjon, men ikke minst arbeidsplasser. ESmart Systems i Halden er et eksempel på en bedrift som har kommet til gjennom forskning og innovasjon og Horisont2020. Bedriften leverer softwareløsninger basert på kunstig intelligens til energibransjen. Selskapet har rundt 50 kunder i syv land, sier Hirdes.

-Industripartnere får også dekket sin innsats i prosjektene. Det bidrar til at også små og mellomstore bedrifter får jobbe med innovasjon, noe de ofte ikke har råd til i norske forskningsprosjekter, sier Hirdes.

Noen eksempler på Horisont 2020 EU-prosjekter ledet av Smart Innovation Norway:

I EMPOWER-prosjektet ble det utviklet et markedssystem for kjøp og salg av strøm lokalt mellom naboer, i en gate eller en landsby.

INVADE-prosjektet er det største energiforskningsprosjektet i Horisont 2020 ledet av en norsk aktør. Forskningen i prosjektet gikk på å teste hvordan batterier kan brukes i strømdistribusjonsnettet, hjemme hos sluttkunder og hvordan elbiler kan brukes som et stort virtuelt batteri, alt for å få et mer fleksibelt energisystem som som kan ta imot mer fornybar energi som varierer med vær og vind.

E-LAND-prosjektet skal utvikle og demonstrere verktøy for energisystemer som kan takle tekniske, forretningsmessige og sosiale utfordringer. Det dreier seg hovedsakelig om energiforsyning i isolerte og landlige områder, såkalte energiøyer. I prosjektet samarbeider 12 europeiske partnerne og 2 strømnettselskaper fra India.

Felles for EU-prosjektene som Smart Innovation Norway leder er at halvparten av EU-støtten går til de norske partnerne, noe som utgjør en rekordhøy tilbakehenting av norsk EU-finansiering.

Hvorfor er deltakelse i H2020 viktig?

-Norge og verden står overfor store samfunnsutfordringer som krever innovasjon og omstilling. Vi skal løse klimautfordringene, skape nye jobber og samtidig sikre velferdsstaten. Vi må gjøre nye ting, og vi må gjøre det vi allerede gjør smartere, sier regiondirektør i NHO Viken Oslo Nina Solli.

-Horisont-midlene hjelper oss å finne noen løsninger på de store samfunnsutfordringene. Vi trenger samarbeid og forskning for å løse globale så vel som nasjonale utfordringer. For eksempel hvordan løse utfordringene knyttet til en stadig aldrende befolkning eller hvordan klare omstillingen til et lavutslippssamfunn, sier Solli.

-Forskning som gir oss smartere og mer innovative løsninger skaper også verdifulle arbeidsplasser, så her er det bare vinn-vinn-vinn, sier Solli.

 

Fakta

  • Horisont 2020 er EUs program for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020 som skal finansiere prosjekter ut fra et budsjett på rundt 800 milliarder kroner. Bedrifter og akademia kan søke Horisont 2020 om midler til forskning, innovasjon og kommersialisering.
  • Det er knyttet store summer til prosjektene, og det er en forutsetning at man samarbeider på tvers av landegrenser og kompetansemiljøer.
  • Norske aktører har aldri før hentet så mye forskningsmidler som nå. Man har nådd regjeringens mål om 2% returandel, og opp mot 6% på energiområdet.
    • NHOs medlemmer har hentet ca. 4 milliarder kroner fordelt på rundt 200 ulike bedrifter.
    • Dette inngår i totalt 11 milliarder kroner som norske aktører har fått tildelt i perioden, noe som tilsvarer 2,2 % av hele Horisont-budsjettet.
  • H2020 er inne i sitt siste år og det vil tas stilling til norsk deltakelse i EUs neste rammeprogram for forskning, Horisont Europa, i forbindelse med budsjettbehandling i høst og budsjettkonferanse i mars.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: