NHO

Innhold

Sats på helsenæringen

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Helsenæringen har stort vekstpotensial. Her fra GE Healtcare på Storo i Oslo som eksporterer til hele verden

Norge og region Viken Oslo har helt spesielle fortrinn for utvikling av helse som en næringsgren, viser en ny rapport fra Menon Economics om helsenæringens verdi.

– Potensialet for vekst, eksport og flere arbeidsplasser innen helsenæringen er stort, men det krever både vilje og evne for å hente dette ut, sier avdelingsdirektør Grete Karin Berg i NHO. 

Velferdsstaten er under press de neste tiårene med eldrebølge og folkesykdommer, som kreft og demens. Det er nettopp her Helsenæringen kan representere en dobbel mulighet for Norge: Mens inntekter fra flere andre store næringer vil avta, kan denne næringen vokse til å bli et nytt næringsben for Norge å stå på. Mulighetene for næringen er store globalt. Samtidig kan næringen bli et viktig svar på helse- og omsorgsutfordringene i Norge de neste tiårene, heter det i rapporten.

Les rapporten Helsenæringens verdi 2019 fra Menon Economics.

I region Viken Oslo har vi flere store helseklynger og også store «lokomotiver» som GE Healthcare på Storo.  Bedriften omsetter for 8 milliarder kroner. Nesten hele produksjonen av grunnsubstanser til kontrastmidler som brukes til røntgen eksporteres. Produksjonen ved virksomhetens prosessanlegg i Oslo og Lindesnes inngår i større globale verdikjeder, og er etter olje Norges største eksportprodukt til Kina. I Kina videreforedles produktet for distribusjon til hele verden. En tredjedel av kontrastvæsken som brukes i helsesektoren og forskning globalt stammer fra produksjonen i Norge.

Før påske la også regjeringen fram sin stortingsmelding om helsenæringen.

– Regjeringen sier i meldingen at den vil føre en næringspolitikk som gir gode rammer for gründere og oppstartsselskaper, slik at det blir lettere å skape nye arbeidsplasser. Menon-rapporten avdekker at andelen gründere i helsenæringen allerede er betydelig høyere i helsenæringen enn i næringslivet i Norge forøvrig, sier Berg.

Stortingsmeldingen avdekker også at vi har gode forutsetninger for å bygge en sterk og bærekraftig helsenæring i Norge, men potensialet for næringsutvikling må utnyttes bedre.

-For helsenæringen er hjemmemarkedet sentralt, men for mange bedrifter er det tungt å komme inn på det norske markedet. Det offentlige helsevesenet kan gjennom innovative anskaffelser og et godt samspill med bedriftene i helsenæringen bidra til at næringen får et solid hjemmemarked, sier Berg.

Berg mener det er viktig å se hele verdikjeden innen helsenæringen i sammenheng fra forskning, utvikling, produksjon, helse-IKT og til behandlingsleddet. Digitalisering og bruk av våre solide helsedata kan være viktige innsatsfaktorer i alle deler av verdikjeden.

- Fire av ti bedrifter i Menon-undersøkelsen rapporterer at de har hentet inn ny egenkapital i 2018. Men det trengs mer kapital, og vi håper at investorene vil finne det attraktivt å gå inn i denne viktige vekstnæringen, sier Berg.

NHO Gründer – på lag med de som satser

– Vi har forventninger om at det vil være stor tverrpolitisk enighet om å bygge en vekstkraftig helsenæring i Norge. Vi håper også at politikerne vil sørge for at bedriftene får stabile og forutsigbare rammebetingelser for den videre satsingen, sier Berg.

Rapporten Helsenæringens verdi 2019 er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag av en rekke aktører innen helsenæringen. Dette er den fjerde rapporten i rekken.

Dette mener NHO må til for å skape flere arbeidsplasser og øke eksportinntektene i helsenæringen:

  • Vi må bli flinkere til å dele helsedata. Norge har gode helsedata som bør brukes til produktutvikling, næringsutvikling og pasientbehandling.
  • Mer kommersialisering ut av de offentlig finansierte helsekronene.
  • Virkemiddelapparatet må være et innovasjonsverktøy som stimulerer til videre utvikling av helsenæringen. Her foregår det en gjennomgang av virkemiddelapparatet som er meget positivt.
  • Mer industrialisering: Vi kan ikke leve av prototyper og piloter alene. Vi må skalere opp og starte produksjonen, teknologiutviklingen og verdiskapingen her hjemme, slik at bla arbeidsplassene blir her i landet.
  • Hjemmemarkedet: Det er for lite samarbeid mellom offentlig sektor og helsenæringen. Her må offentlige innkjøpsmakten brukes strategisk for å utvikle helsenæringen.
  • Videreføring av EØS-avtalen er én avgjørende forutsetning.
  • Fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital vil stimulere utvikling av gründerbedriftene innen helsenæringen. Dette er særlig viktig for bedrifter med lange utviklingsløp, der tiden fra de første investeringene og frem til første inntjente krone er lang.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: