NHO

Innhold

Statsbudsjettet: - Viktige tiltak innenfor samferdsel og infrastruktur

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

Grete Karin Berg, regiondirektør NHO Buskerud

-Regjeringen foreslår å bevilge 1 016 millioner kroner til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss.

Statsbudsjettet: - Viktige tiltak innenfor samferdsel og infrastruktur

-Regjeringen foreslår å bevilge 1 016 millioner kroner til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss, og  alle gode krefter må bidra til at det blir byggestart senest i 2021. Dette er et viktig prosjekt for videre vekst og utvikling av nye arbeidsplasser i Ringeriksregionen og Hallingdal, og det vil også gi kortere reisetid mellom Oslo, Hønefoss og Bergen, sier regiondirektør Grete Karin Berg. Dette er svært gledelig og positivt både for næringslivet og folk flest, sier Berg.

Regjeringen foreslår videre å bevilge totalt 431 millioner kroner innenfor programområdet "Mer gods på bane". Dette skal gå til tiltak rettet mot å bedre vilkårene og øke kapasiteten for godstransport på jernbanen, noe som kan bidra til å flytte mer godstransport over til tog. Det skal planlegges videre for flere kryssingsspor, sanering av planoverganger og terminaltiltak. I Buskerud prioriteres nettverksforbedringer gjennom elektrifisering av Hønefoss–Follum. 

- Dette er et budsjett uten de store overraskelsene. Det er bra. I dagens økonomiske situasjon, der utviklingen er positiv for Buskerud og våre medlemsbedrifter melder om jobbvekst og gode framtidsutsikter, er overraskelser det siste vi trenger, sier Berg.

- Nå handler det om å skape enda flere arbeidsplasser og få flere inn i arbeidslivet. Det mener vi dette budsjettforslaget, innenfor en nøktern ramme, treffer rimelig bra på.

- Det er bra at vi kommer i gang med kompetansereformen, som legger vekt på etter- og videreutdanning i arbeidslivet. Bedriftene i Buskerud har et stort udekket kompetansebehov, særlig innenfor håndverksfagene. Etter -og videreutdanning er et viktig virkemiddel for at bedriftene i framtiden skal ha nok av riktig kompetanse, sier Berg.

Samtidig må flere i jobb. Da er det bra at det satses på at inkluderingsarbeidet skal bli mer arbeidsgivervennlig. Blant annet ved at NAV får midler til flere markedskontakter som skal bedre dialogen med arbeidsgiverne, og at NAV får penger for å samarbeide med NHO om Ringer i vannet. I tillegg skal ordningen med lønnstilskudd forenkles og prioriteres.

- Det er positivt at selskapsskatten senkes til 22 % og at formuesskatten på arbeidende kapital reduseres selv om nedtrappingen på formuesskatten burde vært større, sier Berg.

Fjorårets økning i sjokolade- og sukkervareavgiften er reversert, men dette gjelder ikke avgiften på alkoholfrie drikkevarer: - Den varslede reverseringen er bra, men når de bare gjør jobben halvveis, og 350-kronersgrensen beholdes, legges det fortsatt opp til konkurransevridende grensehandel.

A-krimsentrene har en viktig rolle i det framtidige arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Det er positivt at a-krimsentrene styrkes på teknologisiden for å sikre økt samhandling i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

- Reiselivsmomsen på 12 % forblir uendret. Det er forutsigbart og bra for hele reiselivet i Buskerud.  Regjeringen foreslår at arbeidsgiverne skal ha plikt til å rapportere inn tips: - Selv om vi er enige i at tips er skattepliktig inntekt, mener vi det bør vurderes om det er mulig å finne en enklere løsning, blant annet vurdere å legge seg nærmere ordningene i andre nordiske land. I det minste må man utsette iverksettelsen til 2020 slik at bedriftene får tid til omstillingen, sier Berg.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: