Statsbudsjettet tar viktige utfordringer på alvor; men det må mer til

Nyhet, NHO Viken Oslo

Publisert

 – I all hovedsak er det et næringsvennlig og ansvarlig budsjett. Vår tids viktigste utfordringer er å skape jobber og å kutte klimagassutslipp. Bedriftene trenger enda flere insentiver for å løse dem, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

Statsbudsjettet 2022 viderefører satsninger fra tidligere budsjetter.

NHO Viken Oslo ønsker levende lokalsamfunn i hele landet. For å realisere dette trenger vi en god politikk for små og mellomstore bedrifter. Det er bedriftene som gir liv til bygd og by. Derfor må politikerne lytte til innspill fra bedriftene for å sikre vekst og livskraft i hele Viken og i Oslo. 

– Det er et effektivt klimatiltak å øke prisen på CO2-utslippene, men vi skulle gjerne sett at mer ble tilbakeført til målrettede omstillingstiltak for bedriftene, eksempelvis klimasatsninger som et eget CO2-fond for næringstransporten. Nesten 1/3 av totale norske klimagassutslipp kommer fra transport, der halvparten kommer fra veitrafikk, sier Solli 

Det legges opp til en økning på samferdselsbudsjettet på ca. 2 prosent.  

– Dette er viktig slik at ambisjonene i nasjonal transportplan kan følges opp. Da bygger vi felles bo- og arbeidsmarkedsregioner og sørger for at varene kommer raskt og effektivt til markedene, sier Solli.

- Vi synes det er positivt at det etableres en tilskuddsordning for fylkesveier, og at satsing på viktige næringsveier skal prioriteres. Her er vi spente på konkretiseringen av kriterier. 

- Vi er glade for at det bevilges 500 millioner kroner til Fellesprosjektet Ringeriksbanen –E16, som skal gå til videre planlegging og noe forberedende arbeider. Det er viktig å holde farten oppe i dette viktige prosjektet som binder bo- og arbeidsmarkedet i regionen enda tettere sammen.  

-Vi er skuffet over at det ikke ligger inne penger til Holmenbrua i Drammen slik regjeringen har lovet. Drammen havn er en viktig havn for hele Østlandet, og brua er viktig for næringstransporten til havna, understreker Solli.

– Vi ønsker en sterkere satsing på utbygging av bredbånd enn det regjeringen legger opp til. Det er viktig for å kunne etablere nye, grønne arbeidsplasser i hele regionen. Vi må sikre at minimum 95 prosent av bedriftene og innbyggerne i Viken og Oslo har tilgang til høyhastighetsbredbånd. Vi har sett den senere tiden at ikke viktige institusjoner som videregående skoler i deler av Viken ikke hatt tilstrekkelig nettkapasitet. Dette for at alle skal kunne ha mulighet til å jobbe og bo i hele Viken og Oslo, sier Solli.   

Regjeringen legger opp til å øke verdsettelsesrabatten på formuesskatten på arbeidende kapital til 50 prosent. Samtidig øker de bunnfradraget fra 1,5 millioner kroner til 1,6 millioner kroner.

– Vi må ha en ambisjon om å skape 50.000 nye jobber i privat sektor i Oslo og 50. 000 nye jobber i Viken. Bedriftene må da kunne bruke egenkapitalen sin til å investere i fremtiden, ikke på en stor skatteregning på midler som er bundet i maskiner og bygg. Dette trengs for å bidra til at det blir investert i lokale bedrifter, ideer og mennesker, sier Solli.   

Budsjettet legger opp til viktige opptrappinger og videreføring innen fagskole, bransjeprogrammer og bevilgning av forsknings- og utviklingsmidler.  

– Vi må trappe opp arbeidet med en inkludering - og kompetansepolitikk som bidrar til at bedriftene i Viken og Oslo får den kompetansen vi trenger. Det er gitt nødvendige og viktige bevilgninger til utdanning, forskning og utvikling, men når 6 av 10 bedrifter oppgir at de ikke får tak i den kompetansen de trenger, må det tas et ytterligere krafttak innen fagutdanning, sier Solli.  

Statsbudsjettet 2022 legger opp til å bruke 322 milliarder kroner (2,6 prosent) av Oljefondet. Det er en nedgang på 85 milliarder fra korona-året 2021.  

– Det er viktig at oljepengebruken strammes inn. Etter en periode med helt nødvendige krisetiltak må vi nå vende tilbake til en mer bærekraftig oljepengebruk, sier Solli.