Stor inkluderingsvilje i bedriftene

#205

Quality Hotel Leangkollen er gode på inkludering.

Mange av NHOs medlemmer er positive til å inkludere folk med hull i CV-en. Hele 444 bedrifter i Oslo og Akershus står parat.

NHOs arbeidsgiverbarometer med tall fra 2016 viser at halvparten av bedriftene i Akershus og fire av ti bedrifter i Oslo er villige til å engasjere personer som har vanskeligheter med å komme inn i arbeidsmarkedet. Både bedriften, samfunnet og individet tjener på vellykket inkludering.

-Vi må alle jobbe mer og flere må i jobb for at velferdsstaten skal være bærekraftig i fremtiden. For svært mange som står utenfor arbeidslivet, er det svært ofte mangel på riktig kompetanse som er problemet. Da er det viktig at de får dette. Her kan bedriftene bidra, sier regiondirektør Nina Solli.

Det kan innebære en kostnad og en risiko å engasjere en person som har stått lenge utenfor arbeidslivet. Spesielt hvis arbeidstakeren mangler formell kompetanse eller har lite arbeidserfaring og få referanser å vise til.

– Vi ser at antallet personer som står utenfor arbeidslivet øker. Samtidig er vi avhengig av at flest mulig er i jobb. Da må vi gjøre mer av det vi vet virker og «Ringer i Vannet» virker. Det viser en fersk evaluering NTNU har gjort av denne rekrutteringsmetoden, sier Solli.

«Ringer i vannet» kan best beskrives som en rekrutteringsstrategi som tar utgangspunkt i bedriftenes behov, med tett oppfølging før, under og etter ansettelse, og med en fast kontaktperson i arbeidsinkluderingsbedriften. Prosjektet skiller seg ut fra andre tiltak ved at man tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.

Bedriften må signere en intensjonsavtale om en fast jobb i den andre enden. Bedriftene som tar imot kandidater opplever samarbeidet som trygt, dialogen som profesjonell og ansettelsene som bærekraftige. 

-En sentral faktor i «Ringer i Vannet» er at en skal sikre en god match mellom kandidat og jobb. På denne måten tar bedriftene liten risiko ved å ansette en som har stått utenfor arbeidslivet en stund, sier Solli.

Mellom 60 og 70 prosent av utprøvingene gjennom «Ringer i Vannet» blir varige ansettelser. Etter en tids ansettelse synes 75-80 prosent å ha ordinære lønnsbetingelser, mens lønnstilskudd i all hovedsak brukes i en kortere periode i starten. Omtrent 1900 NHO-bedrifter har så langt inngått avtale med «Ringer i vannet». 444 av disse er i Oslo og Akershus. 

- «Ringer i Vannet» et viktig bidrag for å få flere i jobb. Positive erfaringer fra prosjektet må overføres til flere bransjer og av NAV. Flere vil da få oppleve verdien av arbeid og flere får delta i verdiskapingen i samfunnet, sier Solli