Toget må gå der folk jobber og bor

Nyhet, Samferdsel

Publisert

#205

Intercity til Østfold

-Det er et mål å redusere biltrafikken inn og ut av de store byene. Da må stasjonene legges sentralt i byene slik at det er lett å gå, sykle eller ta bussen til stasjonen.

Det skriver regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo i Sarpsborg Arbeiderblad.

Innlegget er et svar til Benedicte Lund og MDG i Viken og Reidar Nilsen i Moss MDG 15. november. De hevder at den S-formede traséen til ny Østfoldbane bør forlates til en fordel for en rettere linje mellom Fredrikstad og Sarpsborg til Göteborg. De argumenterer med at dette er nødvendig for å korte ned reisetiden til Sverige og Europa, for å få ned klimagassutslippene og for å legge til rette for mer gods på bane.

-Vi i NHO Viken Oslo er helt enige med Lund i at det er viktig å styrke jernbaneforbindelsen til Göteborg, for å knytte byene i regionen på begge sider av grensen tettere sammen. Østfoldbanen er porten til Europa, og må prioriteres. Likevel mener vi det er viktig at jernbanen går der folk flest bor og jobber. Fredrikstad er den største byen i Østfold med over 82.000 innbyggere. Kommunen er et viktig bo- og arbeidsmarked for hele regionen. Det er et mål å redusere biltrafikken inn og ut av de store byene, og da må stasjonene legges sentralt slik at det er lett å gå, sykle eller ta bussen til stasjonen, skriver Solli.

-Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra TØI viser at nesten 70% av alle reiser under 1km i Norge gjennomføres til fots. Er avstanden mellom en og tre km faller denne andelen til 29%, mens andelen som reiser med bil er 59%. Derfor spiller avstanden til togstasjonene en viktig rolle for å få ned utslipp og forurensing i byene. Lokalisering av togstasjonene sentralt i Fredrikstad og Sarpsborg vil også gi et løft til sentrumshandelen og dermed bidra til positiv byutvikling. Det mister man dersom man flytter stasjonene ut av sentrum. Fortetting langs jernbane- og kollektivknutepunkter, eller bygging av boliger og bedrifter rundt jernbanestasjoner, er god miljø- og byutviklingspolitikk fordi det reduserer behovet for transport, skriver Solli.

-Når det gjelder å flytte mer gods over på bane, deler vi MDGs ambisjoner og også bekymringen over at dette går for sakte. Ifølge Bane Nor vil dobbeltspor til Sarpsborg og Fredrikstad også øke kapasiteten for å frakte mer gods til og fra Sverige. Den største flaskehalsen for satsing på godstransport til Sverige og Europa er strekningen mellom Halden og Kornsjö, nærmere bestemt den bratte Tistedalsbakken. En rett linje-trasé mellom Sarpsborg og Fredrikstad vil ikke løse denne utfordringen.

-Slik NHO Viken Oslo ser det er det viktigste å få satt spaden i jorda og kommet i gang med å bygge jernbane, og ikke bruke mer tid på utredninger om trasévalg og nye forsinkelser. Bedriftene våre forventer at Stortingets vedtak om Intercity følges opp – ikke utsettes. VI mener den planlagte traseen er den beste løsningen for å binde arbeids- og boligmarkedet i regionen tettere sammen, og for miljøet, avslutter Solli.