Vei og bane engasjerer

Nyhet, Samferdsel, NHO Viken Oslo

Publisert

Godstransport

- Det er ønskelig å få mer gods på bane enn på vei, men i praksis er det det motsatte som skjer. Dette var et av mange temaer som ble drøftet i forbindelse med innspill til ny NTP i 2020.

-Framtidens transport må ta mer hensyn til næringslivet og varetransporten enn bare på persontrafikk. Ved å legge til rette for verdiskaping og bedriftenes ringvirkninger vil vi få mer igjen for pengene, mener direktør for organisasjon og samfunnskontakt Dag Arthur Aasbø i Borregaard.

140 personer fra bedrifter, politikere, eksperter, fag- og bransjeforeninger dukket opp da ny nasjonal Transportplan ble satt på agendaen av Osloregionen, Østlandssamarbeidet, LO i Viken og NHO Viken Oslo. Bedriftene, ikke bare politikerne fikk komme med innspill på scenen. Aasbø fra Borregaard var en av disse bedriftene.

- Å legge til rette for næringslivet er å legge til rette for verdiskapning. Dette er vinn – vinn. Når det gjelder de store jernbaneinvesteringene, går nesten alt til persontrafikk. Når ikke gods prioriteres, får vi det ingen vil ha, nemlig fullt med trailere på veiene, sier Aasbø.

Aasbø var opptatt av at det beste kan bli det muliges fiende:

-Det er ofte slik at mens man venter i årevis på nye, store prosjekter, kunne man oppnådd mye nytte for begrensede investeringer i lokale utbedringer.

Han var også opptatt av å få bedre framdrift på de store prosjektene:

- Stamveinettet og jernbaneutbygging bør gjennomføres ved statlige planprosesser og utbyggingsprogram. Kommunene må bli hørt, men slik det er i dag forsinkes utbyggingen av de omfattende lokale prosessene. Nasjonal Transportplan må også bli mer bindene også økonomisk. Det må følge penger med planene slik at man kan planlegge og optimalisere utbyggingen innen større kostnads- og tidsrammer, mener Aasbø.

-For å få til innovasjon på samferdselsfeltet må staten definere problemer og utfordringer og overlate til aktørene å komme opp med gode, innovative løsninger istedenfor at staten definerer løsningene selv. Konkurranse er bra, men det må være fleksibilitet slik at aktørene får handlingsrom.

- Sist, men ikke minst: Bærekraft lønner seg. Derfor må det inn i alle prosjekter fra starten av. Det kan ikke være slik at miljøkrav føyes til i siste runde, sier Aasbø.

Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo, var helt enig med Aasbø:

-Effektive transportløsninger er blant de viktigste forutsetningene for å skape verdier for bedriftene. En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Folk må på jobb, og varer må til markedet, på en så sikker, bærekraftig og effektiv måte som mulig. Er mobiliteten god, vil også samfunnet tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og stimulere til nye investeringer og vekst i næringslivet.

- I NHO er vi opptatt av at det må skapes flere jobber i privat sektor.  I den forbindelsen må vi spørre oss hvordan vi kan innrette investeringene i samferdsel og infrastruktur slik at de bidrar til at bedriftene kan skape flere jobber. En satsing på smart, grønn infrastruktur skaper lønnsomme jobber for fremtiden.

Samfunnet vårt – og norske bedrifter – står overfor store utfordringer i årene som kommer. Da trenger vi grønne løsninger og grønn teknologi for å sikre jordens bærekraft. For det andre trenger vi kompetanse, for å skape utvikling og konkurransekraft. Og for det tredje trenger vi mange nye, lønnsomme arbeidsplasser for å sikre velferdsstatens bærekraft og sikre at alle har en jobb å gå til, avsluttet Solli.