Vi har verdens beste arbeidsliv

Publisert

Det finnes få – om noen – land i verden hvor så mange har så trygge og godt betalte jobber som i Norge, skriver fungerende regiondirektør Benedicte Røer i Fredrikstad Blad.

Med sin varslede «storrengjøring» tegner regjeringen et feilaktig skremmebilde av norsk arbeidsliv. Det finnes neppe et ryddigere og renere arbeidsliv enn det norske.

-I likhet med regjeringen jobber NHO Viken Oslo hver dag for et godt, seriøst og velfungerende arbeidsliv. La oss rette innsatsen mot rommene med rot og skitt – og ikke der det er ryddig og rent fra før. Vi har mye godt å ta vare på, og det må vi gjøre sammen, skriver Røer i Fredrikstad Blad.

Det finnes få – om noen – land i verden hvor så mange har så trygge og godt betalte jobber som i Norge. I fjor sommer la Fougner-utvalget frem en utredning som beskriver gode og trygge arbeidsforhold, stor stabilitet og et regelverk som gir et sterkt vern av arbeidstagerne:

  • De aller fleste er fast ansatt, og andelen har økt de siste 20 årene.
  • Andelen midlertidig ansatte er redusert de siste tiårene og er nå rundt 8 prosent.
  • Norge er blant landene i OECD med strengest regulering av midlertidige ansettelser og andre kortvarige tilknytningsformer.

Kan gi feil inntrykk

Vi vet det finnes lommer i norsk arbeidsliv der det trengs en ekstra innsats. Så om regjeringen med «storrengjøring» mener at vi skal lyse opp hver krok, er vi selvsagt enige i det. Kriminelle og useriøse bedrifter er en trussel mot et trygt og organisert arbeidsliv.

Et sterkt trepartssamarbeid og høy organisasjonsgrad er selve grunnmuren for et enda bedre og mer produktivt arbeidsliv. Men ordbruken kan gi inntrykk av at hele arbeidslivet er blitt brutalisert og preges av sosial dumping og utrygghet.

Rengjøringen begrunnes i et behov for å ta tilbake tryggheten og de faste arbeidsforholdene. Denne fremstillingen stemmer ikke.

Trenger fleksibilitet

Hensynet til arbeidstagernes trygghet er det dominerende i arbeidslivet, og slik skal det også være. Vi trenger også en viss fleksibilitet for at det skal fungere.

Mange bedrifter må håndtere varierende oppdragsmengde og sesongvariasjoner. De er avhengige av riktig kompetanse på riktig sted til riktig tid, og av muligheten til å bruke midlertidig arbeidskraft.

Ulike tilknytningsformer kan dessuten være en viktig inngangsport til arbeidslivet for mange. Det er en fleksibilitet næringslivet skal håndtere på en ordentlig måte.

Trygghet er avgjørende

Regjeringen er i ferd med å gjennomføre en rekke regelendringer som rammer de seriøse bedriftene. De har fjernet den generelle adgangen til midlertidig ansettelse og foreslår betydelige innstramminger i regelverket for innleie. Disse endringene vil gjøre det vanskeligere for mange bedrifter å håndtere variasjoner i sesong og oppdrag.

Fougner-utvalget gikk ikke inn for å gjøre endringer i innleieregelverket, og nye reformer bør være begrunnet i tilgjengelig kunnskap.

Faste ansettelser er og skal være hovedregelen. Trygghet er avgjørende for både arbeidstagere, arbeidsgivere og verdiskaping. La oss ta vare på dette fortrinnet.

Men la oss også beholde fleksibiliteten som gir seriøse bedrifter muligheten til å drive lønnsomt. Ved en storrengjøring slik regjeringen foreslår, risikerer vi å helle et velfungerende system ut med badevannet.