Arrangement, NHO Viken Oslo

Årsmøte i NHO Viken Oslo 2022

25. mai 2022, kl. 09.00–10.00 Digitalt møte Microsoft Teams
Påmeldingsfrist 19. mai kl. 12:00

Ole Erik Almlid, Administrerende direktør i NHO

Velkommen skal du være til digitalt årsmøte for medlemsbedrifter i Viken og Oslo. Etter behandling av ordinære årsmøtesaker vil administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, holde en innledning på temaet "Bedriftene som en del av løsningen"

DAGSORDEN

1. Åpning ved styreleder for NHO Viken Oslo, Martin Holmen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Fastsettelse av forretningsorden.
    Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen.
4.  Årsrapport for NHO Viken Oslo ved regiondirektør Gjermund Løyning  
5. Valg av styreleder og styremedlemmer iht. vedtekter
6. Valg av strategisk råd
7. Valg av valgkomité
8. Valg av representanter og vararepresentanter til NHOs representantskap og til NHOs Generalforsamling
9. Innkommende forslag/saker (sendt styret innen utgangen av 16. mai)
10. Avslutning ved styreleder for NHO Viken Oslo

NHO Vikens Oslos økonomi er underlagt NHO Sentralt og skal ikke behandles i årsmøtet.

Velkommen skal du være og vel møtt.

Med vennlig hilsen

Martin Holmen (sign.)                 Gjermund Løyning (sign.)   
Styreleder                                           Regiondirektør
NHO Viken Oslo                              NHO Viken Oslo  

 
PRAKTISK

Innkommende forslag/saker: 
Eventuelle forslag/saker til årsmøtet må sendes administrasjonen innen utgangen av 16. mai. 
Send epost til Marianne her.
Innkalling: 
Inkalling kommer når påmeldingsfristen er gått ut.
Informasjon:
Årsmøtepapirene vil etter påmeldingsfristen sendes ut til alle påmeldte.