Foto:

Grønt landtransportprogram får fornyet støtte fra Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn under markeringen for oppstarten av Grønt landtransportprogram utenfor Næringslivets hus i november 2020. Foto:

Klima- og miljødepartementet har gitt et tilskudd på 500.000 kroner for siste halvdel av 2021 til Grønt landtransportprogram, for å opprettholde farten og fremdriften i programmet som skal bidra til å realisere myndighetenes mål om å halvere klimautslippene fra transportsektoren innen 2030, og teknologimålene vedtatt i NTP.

Klima- og miljødepartementet tildelte et tilskudd på 1 million kroner i 2020 til etableringen av Grønt landtransportprogram. Programmet skal forsere det grønne skiftet i landtransporten ved å samle verdikjeden for å dele kunnskap og erfaring, og utvikle verktøy som gir den enkelte bedrift et bedre grunnlag for å etterspørre ny teknologi. Nå har programmet fått innvilget fornyet støtte fra myndighetene på 500.000 kroner for siste halvdel av 2021 til det angitte formålet. Den neste fasen vil fokusere på å komme i gang med konkrete aktiviteter og resultater.

- Vi er glade for denne tilleggsbevilgningen, som sammen med de privates egne bidrag er helt nødvendig for å skalere opp innsatsen og komme i gang med pilotprosjekter og aktiviteter som bidrar til å akselerere et grønt skifte i næringstransporten. Fra 2022 og fremover håper vi å komme inn med en bevilgning over statsbudsjettet, på samme måte som Grønt Skipsfartsprogram, sier sekretariatesleder for Grønt landtransportprogram Christoffer Sahl.

Arbeidet med oppstart- og etablering av Grønt landtransportprogram er kommet godt i gang etter at startskuddet gikk i november 2020. 12. november ble det avholdt oppstartsmøte med de 19 organisasjonene som stod bak søknaden om etableringstilskudd fra klima-og miljødepartementet. Arbeidet med utarbeidelse av medlemsavtaler og vedtekter for Grønt landtransportprogram startet umiddelbart etterpå.

Siden da har antallet tilsluttede medlemsorganisasjoner økt til 26, og det har blitt etablert og startet arbeid i faggrupper med det formål å hente ut kompetansen, erfaringen og ressursene i medlemsorganisasjonene og sikre at medlemmene får bidra der de er sterkest og har sine primærinteresser.

I løpet av våren 2021 har Grønt landtransportprogram blant annet arrangert lanseringswebinar, fått opp en egen nettside for programmet, startet planleggingen av aktuelle pilot- og skaleringsprosjekter, vedtatt tilknytningsavtaler og et opplegg for rekruttering av bedrifter inn i programmet, hatt møter med offentlige virksomheter, og laget samarbeidsavtale for observatører.

- Vi opplever stor interesse for programmet både i bedriftene og hos offentlige myndigheter som kommuner, direktorater og i virkemiddelapparatet. Det første pilotprosjektet settes i gang i disse dager, med formål å få de 100 første batterielektriske tunge lastebilene på veien innen to år, med tilhørende ladeinfrastruktur. Programmet skal samle alle nødvendige spillere i privat og offentlig sektor til samarbeid om å fjerne barrierer og starte utrulling av lav- og nullutslippsløsninger i alle deler av den landbaserte næringstransporten, forteller Christoffer Sahl.

Grønt landtransportprogram er nå klar for å gå i gang med det første pilotprosjektet der klimavennlig teknologi skal skaleres. Gjennom en storskala pilot skal 100 batterielektriske tunge lastebiler i tillegg til ladeinfrastruktur​ rulles ut på strekningen Østfoldregionen til Oslo. Strekningen Svinesund-Groruddalen har et stort potensial og en mulighet til å bli et lavutslippsområde for godstransport. Strekningen har Norges tetteste konsentrasjon av lager- og industrilokasjoner, og har dessuten et stort volum av korte ruteturer.​

 

Les mer

Kontakt oss om programmet
Organisering
Forside