Folk trenger jobb. Bedrifter trenger folk.

- Alle vinner på et inkluderende arbeidsliv. Selv under en pandemi med ekstraordinær ledighet er det også bransjer som etterspør arbeidskraft, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

- Det er viktig at muligheten for å rekruttere bredt blir synliggjort - både for bedrifter og den enkelte. Utfordringene vi nå står overfor fordrer en kraftfull politikk for å få flere i jobb, og et virkemiddelapparat som støtter oppunder bedrifter som ønsker å inkludere.

Arbeidsgiver tjener på dette, kandidatene tjener på dette og samfunnet tjener på dette. Vi må bare legge godt til rette for at alle parter lykkes, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.  

Hvordan lykkes med inkludering 

En grunnleggende forutsetning for å få flere i arbeid er gode rammebetingelser for at bedrifter kan skapes og bevares. I tillegg må arbeidsmarkeds- og velferdspolitikken innrettes slik at flere kan, vil og får jobbe. 

NHOs bedrifter viser stor vilje til å inkludere - før pandemien svarte 1 av 3 at de har inkludert personer som trenger ekstra tilrettelegging.  Dette må vi bygge videre på, og det er flere elementer som er viktige for at vi skal få dette til. 

  • God match mellom tilbud og etterspørsel er avgjørende. NHOs erfaring er at inkludering som tar utgangspunkt i bedriftenes behov for arbeidskraft har større sjanse for å lykkes.
  • Arbeidslivet stiller stadig høyere krav til kompetanse: Myndighetene må sørge for tilstrekkelige og relevante tiltak for kvalifisering og kompetanseheving som møter bedriftenes behov. 
  • Det må sikres god bistand og støtteordninger for å redusere arbeidsgivers risiko ved å ta inn kandidater som av ulike grunner sliter med å få jobb. Arbeidsgiverne ønsker seg et virkemiddelapparat som kjenner bedriften, som er tilgjengelig og enkelt å forholde seg til. 

Inkludering skal dekke arbeidsgivers behov  

NHOs erfaring er at det er fullt mulig å få til modeller for inkludering som både gir den enkelte muligheter og som møter arbeidsgivers behov. Det har vi sett gjennom NHOs eget rekrutteringsprosjekt Ringer i Vannet (2012-2018), der 80 % av de som gikk igjennom et arbeidspraksisløp fikk tilbud om jobb.  

Prosjektet var en så stor suksess at NHO tok initiativ til et tettere samarbeid med NAV for å øke omfanget av inkludering i arbeidslivet.  

Resultatet ble at NHO i 2019 inngikk et samarbeid med NAV og øvrige arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner om prosjektet "Vi inkluderer". Prosjektet er nå et viktig bidrag til regjeringens inkluderingsdugnad.  

Fokuset i dette samarbeidet er nettopp at bedriftens behov for arbeidskraft skal stå sentralt. Tradisjonelt sett har arbeidsmarkedspolitikken i Norge særlig vært rettet mot tilbudssiden, altså kvalifisering av den enkelte.  

Hvorfor NHO er opptatt av inkludering 

Den norske samfunns- og arbeidslivsmodellen er avhengig av høy sysselsetting for å være økonomisk bærekraftig. Allerede før koronakrisen var det for mange i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet. NHOs ambisjon er at andelen mellom 20-70 år i jobb øker fra 73,1 til 77,5 prosent i 2030. For å nå målet må andelen årlig øke med 0,6 prosentenheter frem til 2030.  

Høy sysselsetting er avgjørende for å sikre bedriftene tilgang til nødvendig kompetanse og opprettholde gode velferdsordninger. Inkludering er viktig for den enkelte for å sikre stabil inntekt, personlig utvikling og deltakelse på en sosial arena. Arbeid er den beste medisinen for å motvirke vedvarende lavinntekt og utenforskap.  Det er også nødvendig å ha høy sysselsetting for å bevare tillit og samhold i samfunnet. Utfordringene vi nå står overfor fordrer en kraftfull politikk for å få flere i jobb, og et virkemiddelapparat som støtter oppunder bedrifter som ønsker å bidra til økt inkludering. 


NHO og NAV samarbeider 

NHO ser nå fram til å fortsette samarbeidet med NAV om prosjektet "Vi inkluderer". Dette er i første omgang et pilotprosjekt i Oslo, Vestlandet og Trøndelag.  

Et tettere samarbeid mellom NAV og organisasjonene i arbeidslivet vil også gi økt kunnskap om arbeidslivet og arbeidsgivers behov, og bidra til mer helhetlige og koordinerte tjenester.  

Gode inkluderingsmodeller må ivareta bedriftens behov for lønnsomhet, samtidig som vi skal bistå dem i å ta et viktig samfunnsansvar. Det er mange eksempler på at å rekruttere gjennom NAV eller arbeids- og inkluderingsbedrifter har gitt bedriftene svært lojale og dyktige medarbeidere som løser et reelt behov for arbeidskraft. 


Les mer

Indkludering (nav.no)
Tilrettelegging (nav.no)