Innhold

Innvilget støtte

NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte til over 1.000 søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak. Tiltakene har en forventet NOx-reduksjon på 44.000 tonn.

 

Støtte til NOx-reduserende tiltak

Næringslivets NOx-fond har gitt tilsagn til over 1.000 søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak. Samlet støtte som er innvilget er 5,5 mrd. kroner. Gjennomføres tiltakene som planlagt er forventet NOx-reduksjon på 44.000 tonn.

Støtten utbetales i kr/kg NOx i forhold til realisert utslippsreduksjon. Det endelige støttebeløpet blir fastsatt etter at tiltaket er gjennomført og NOx-reduksjonen er verifisert av DNV GL.

 Oversikt over innvilget støtte til tiltak fra 2008 t.o.m september 2019

Støtte til måling 

For å bedre dokumentasjonen av NOx-utslipp gir NOx-fondet støtte til NOx-måling på skip og flyttbare rigger. 

I forbindelse med støtte til NOx-reduserende tiltak gir NOx-fondet også støtte til måling av NOx-utslipp, hvor kostnader til måling før og etter gjennomføring av tiltaket kan inkluderes som en del av investeringen.

Oversikt over innvilget støtte til måling

Støtte til FoU

NOx-fondet har mottatt 17 søknader under Miljøavtalen 2011-2017 som til sammen beløper seg til ca. 20 millioner kroner. NOx-fondet ga i 2015 tilsagn om støtte til ca. 60 % med en total støtte på ca. 7,4 millioner kroner. Søknadene ble vurdert i henhold til gjennomførbarhet og relevans for NOx-fondet og FoU-midlenes formål.

Oversikt over innvilget støtte til FoU-prosjekter under Miljøavtale 2011-2017