NOx-fondets styre og oppgaver

Næringslivets NOx-fond er registrert som en forening i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Styremøter 2021

  • 13. januar (behandling av søknader)
  • 17. februar (behandling av søknader)
  • 23. mars (behandling av søknader)
  • 11. mai
  • 16. juni (behandling av søknader)
  • 25. august (behandling av søknader)
  • 12. oktober
  • 14. desember (behandling av søknader)

Årsmøte er 15. juni.

Vedtekter
Vedtektene angir rettigheter og plikter. Vedtektene for NOx-fondet fastlegger styrets oppgaver, herunder vedtak om tildeling av midler. NOx-fondets vedtekter skal sikre høy grad av legitimitet, troverdighet og innsyn, likevel slik at konkurransesensitiv informasjon ikke kommer på avveie.
NOx-fondet er underlagt revisjonsplikt etter revisorloven.

Selvkost
NOx-fondet skal drives etter selvkostprinsippet, slik at alle midler som mottas blir brukt til å redusere NOx-utslipp på en kostnadseffektiv måte, med unntak av nødvendige administrative kostnader. Ved avvikling av NOx-fondet skal kapitalen brukes til NOx-reduserende tiltak i samsvar med formålet. Ved uttreden fra NOx-fondet grunnet mislighold eller andre forhold, vil innskutte midler ikke bli tilbakebetalt.

Styret
NOx-fondet er etablert med følgende styre:

Styreleder:
Tor Arnesen, Næringslivets Hovedorganisasjon

Nestleder:
Jan Ivar Maråk, Fiskebåt

Medlemmer:
Tor Arne Borge, Kystrederiene 
Hildegunn T. Blindheim, Norsk olje og gass
Øyvind Jonassen, Norges Rederiforbund

Varamedlemmer:
Per Øyvind Langeland, Næringslivets Hovedorganisasjon
Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag
Webjørn Sandor Knudsen, NHO Sjøfart
Marit Holtermann Foss, Norsk Industri
Svein Kamfjord, Samfunnsbedriftene

Styrets oppgaver – fondets arbeidsform
Styrets hovedoppgave er å avgjøre hvilke tiltak som skal få støtte fra NOx-fondet, hvorledes de skal støttes og hvilket beløp tilsluttede virksomheter må innbetale per kg NOx-utslipp.

DNV kvalitetskontrollerer søknader om støtte til NOx-reduserende tiltak. DNV gir anbefalinger til NOx-fondet om prioritering av tiltak, for å sikre et volum av tiltak som kan oppfylle forpliktelsene i NOx-avtalen og gi en mest mulig kostnadseffektiv bruk av NOx-fondets midler.

Kontakt ansatte i NOx-fondet