Innhold

Rapportering av NOx-utslipp

Alle virksomheter som har sluttet seg til Miljøavtalen har en betalingsplikt til Næringslivets NOx-fond. Avgiftspliktig NOx-utslipp skal rapporteres hvert kvartal med frist innen den 18. i påfølgende måned via vår web-portal.

For å hjelpe tilsluttede virksomheter med å beregne og rapportere riktig NOx-utslipp, har NOx-fondet utarbeidet en veileder. Den forklarer bl.a. hva som er avgiftspliktig fart, hva som skal rapporteres, hvem det skal rapporteres til og spesifikke beregningsmetoder.
Veilederen er basert på retningslinjer gitt av myndighetene, men forsøkt fremstilt på en enklere måte, og adresserer forhold som NOx-fondet opplever at det er en del misforståelser rundt.

Veiledning til rapportering av NOx-utslipp

Rapportering  skal baseres på samme metode som benyttes for beregning av avgiften i henhold til særavgiftsforskriften § 3-19-6. Det er faktisk utslipp som skal rapporteres. Virksomheter som har fått målt utslippet skal rapportere det målte utslippet til Næringslivets NOx-fond, forutsatt at målingen har blitt foretatt av et firma godkjent av Sjøfartsdirektoratet eller Miljødirektoratet som kompetent aktør. Utslippsberegningen skal kunne dokumenteres i henhold til særavgiftsforskriften § 3-19-10.

Skattedirektoratets avgiftsrundskriv om NOx

Veiledning fra Sjøfartsdirektoratet om NOx-avgift for skip

Rapportering til NOx-fondet

NOx-utslipp skal rapporteres via vår web-portal. NOx-fondets kontaktperson har fått tilsendt brukernavn og passord som skal benyttes ved innlogging. Hvis andre i virksomheten har blitt ansvarlig for rapportering, vennligst registrer personen(e) i web-portalen med en individuell e-postadresse.

NOx-fondets web-portal for rapportering

Enkelte virksomheter har skip eller annen aktivitet som ikke omfattes av tilslutningserklæringen. Det er kun utslippet som omfattes av tilslutningserklæringen som skal rapporteres til NOx-fondet. Husk å kontrollere at det rapporteres med riktig benevning, i kilo NOx.

Om virksomheten ikke har hatt NOx-utslipp et kvartal ber vi om at dette rapporteres som 0 - null.

Ta kontakt med NOx-fondet dersom du er usikker på beregning av NOx-utslipp så vil vi hjelpe deg.

Rapportering til myndighetene 

Vær oppmerksom på at utslippet også skal rapporteres kvartalsvis innen den 18. i påfølgende måned til Skatteetaten. For utslipp rapportert til NOx-fondet skal fritakskode 35 for Miljøavtalen om NOx benyttes, og beløpet skal settes til 0. Det skal være samsvar mellom avgiftspliktig NOx-utslipp som rapporteres til myndighetene og til NOx-fondet.

Rapportering av NOx-utslipp til Skatteetaten

Både avgifts- og forurensningsmyndighetene vil på forespørsel få oversendt virksomhetenes rapporterte utslippstall fra NOx-fondet.

Finansdepartementet har i brev til NOx-fondet klargjort at innbetalingen til NOx-fondet er fradragsberettiget.

 

Rapportering per skip og rigg

Det skal rapporteres utslipp per objekt for skip og rigger. Et objekt må være registrert i fondet senest innen fristen for rapportering den 18. for å kunne rapportere utslipp for kvartalet det skal rapporteres for. Det kan aldri rapporteres for et objekt tidligere enn virksomhetens tilslutningsdato. Registreringsdato og dato for når et objekt kan starte rapportering fra, blir automatisk generert når virksomheten registrerer objektet via NOx-fondets portal. Avgiftspliktig utslipp fra et objekt før denne dato må rapporteres med full avgift til Skatteetaten via Elsær/Altinn.

Tidligere veileder til rapportering av NOx-utslipp fra rigger er nå integrert i veiledning til rapportering av NOx-utslipp. 

Rapportering av ikke-avgiftspliktig NOx-utslipp i landbasert industri

Virksomheter med ikke-avgiftspliktig NOx-utslipp fra produksjon som faller inn under NACE-kodene i NOx-avtalen 2018-2025, skal rapportere NOx-utslippet kvartalsvis til NOx-fondet, med innbetalingssats null-0. 


NOx-fondets innbetalingssatser

Satsene for innbetaling til NOx-fondet i 2020 er på 16,50 kr/kg NOx for offshore (utslipp knyttet til olje og gassutvinning) og 10,50 kr/kg NOx for øvrig virksomhet (fiskefartøy, skipsfart, landbasert industri, luftfart, fjernvarme osv.).

Fra 1.1. 2018 skal alle utslipp fra flyttbare offshore rigger rapporteres under høy sats, også utslipp i forbindelse med forflytning mellom oppdrag og leteboring (utslipp som tidligere har rapportert under lav sats).

Frist for rapportering

Fristene for innrapportering til både NOx-fondet og Skatteetaten er:

  • 1. kvartal - 18. april
  • 2. kvartal - 18. juli
  • 3. kvartal - 18. oktober
  • 4. kvartal - 18. januar
Fakturering

På grunnlag av det rapporterte utslippet til NOx-fondet vil virksomhetene få tilsendt faktura fra fondet.


Manglende innrapportering 

Dersom virksomheten etter purring ikke foretar pliktig innrapportering av utslippsdata innen 14 dager, vil NOx-fondet estimere NOx-utslippet og betalingsplikten til NOx-fondet, og i tillegg ilegge forsinkelsesrente i tråd med forsinkelsesrenten fastsatt av Finansdepartementet.


Manglende innbetaling etter forfall

Dersom virksomheten etter purring ikke betaler utestående beløp innen 14 dager, vil forsinkelsesrente i tråd med forsinkelsesrenten fastsatt av Finansdepartementet bli tillagt fakturabeløpet.


Tilbakekall av tilslutningsbevis

Ved gjentatt purring på manglende innrapportering eller innbetaling vil det sendes brev til daglig leder og styreleder i virksomheten. I brevet skal det varsles om at misligholdet må rettes innen en fastsatt frist. Når fristen er utløpt, skal styret ta stilling til om tilslutningsbeviset skal trekkes tilbake i samsvar med reglene i tilslutningserklæringen punkt 8. NOx-fondet vil foreta rettslig inndriving av utestående beløp.

Hvis tilslutningsbeviset tilbakekalles, vil virksomheten være avgiftspliktig fra tilbakekallingstidspunktet og avgift skal betales til staten med kr 22,69 (sats per 2020) per kg NOx. 

Nyttige lenker

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: