Innhold

Rapportering av NOx-utslipp

Alle virksomheter som har sluttet seg til Miljøavtalen har en betalingsplikt til Næringslivets NOx-fond. Avgiftspliktig NOx-utslipp skal rapporteres hvert kvartal med frist innen den 18. i påfølgende måned via en elektronisk web-portal.

Om virksomheten ikke har hatt NOx-utslipp et kvartal ber vi om at dette rapporteres som 0 - null.


Pålogging

NOx-fondets kontaktperson har fått tilsendt brukernavn og passord som skal benyttes ved innlogging. Hvis andre i virksomheten har blitt ansvarlig for rapportering, vennligst registrer personen(e) i portalen med en individuell e-postadresse.

NOx-fondets portal for rapportering

Rapportering per skip og rigg

Det skal rapporteres utslipp per objekt for skip og rigger. Et objekt må være registrert i fondet senest innen fristen for rapportering den 18. for å kunne rapportere utslipp for kvartalet det skal rapporteres for. Det kan aldri rapporteres for et objekt tidligere enn virksomhetens tilslutningsdato. Registreringsdato og dato for når et objektet kan starte rapportering fra, blir automatisk generert når virksomheten registrerer objektet via NOx-fondets portal. Avgiftspliktig utslipp fra et objekt før denne dato må rapporteres med full avgift til Skatteetaten via Altinn.

Veileder til rapportering av NOx-utslipp fra rigger

Avgiftspliktig utslipp

Rapportering av utslipp til Næringslivets NOx-fond skal baseres på samme metode som benyttes for beregning av avgiften i henhold til særavgiftsforskriften § 3-19-6. Det er faktisk utslipp som skal rapporteres. Virksomheter som har fått målt utslippet skal rapportere det målte utslippet til Næringslivets NOx-fond, forutsatt at målingen har blitt foretatt av et firma godkjent av Sjøfartsdirektoratet eller Miljødirektoratet som kompetent aktør. Utslippsberegningen skal kunne dokumenteres i henhold til særavgiftsforskriften § 3-19-10.

Skattedirektoratets avgiftsrundskriv om NOx

Veiledning fra Sjøfartsdirektoratet om NOx-avgift for skip

Enkelte virksomheter har skip eller annen aktivitet som ikke omfattes av tilslutningserklæringen. Det er kun utslippet som omfattes av tilslutningserklæringen som skal rapporteres til NOx-fondet. Husk å kontrollere at det rapporteres med riktig benevning, i kilo NOx.

Rapportering av ikke-avgiftspliktig NOx-utslipp i landbasert industri

Virksomheter med ikke-avgiftspliktig NOx-utslipp fra produksjon som faller inn under NACE-kodene i NOx-avtalen 2018-2025, skal rapportere NOx-utslippet kvartalsvis til NOx-fondet, med innbetalingssats null-0. 


NOx-fondets innbetalingssatser

Satsene for innbetaling til NOx-fondet er på 14,50 kr/kg NOx for offshore (utslipp knyttet til olje og gassutvinning) og 8,50 kr/kg NOx for øvrig virksomhet (fiskefartøy, skipsfart, landbasert industri, luftfart, fjernvarme osv.).

Fra 1.1. 2018 skal alle utslipp fra flyttbare offshore rigger rapporteres under høy sats, også utslipp i forbindelse med forflytning mellom oppdrag og leteboring (utslipp som tidligere har rapportert under lav sats).

 

SCR-anlegg 

Et velfungerende SCR-anlegg har lav NOx-faktor. Faktisk reduksjon av utslipp kan kontrolleres ved hjelp av medgått mengde urea i rapporteringsperioden. Et velfungerende SCR-anlegg har et forbruk på ca 1,5 liter urea per kg NOx redusert. En må dermed kunne dokumentere ureaforbruket i rapporteringsperioden for å benytte den lave NOx-faktoren et velfungerende SCR-anlegg gir.

Beregning av NOx-utslipp fra skip med SCR-anlegg


Rapportering til myndighetene 

Vær oppmerksom på at utslippet også skal rapporteres kvartalsvis innen den 18. i påfølgende måned til Skatteetaten. For utslipp rapportert til NOx-fondet skal fritakskode 35 for Miljøavtalen om NOx benyttes, og beløpet skal settes til 0. Det skal være samsvar mellom avgiftspliktig NOx-utslipp som rapporteres til myndighetene og til NOx-fondet.

Rapportering av NOx-utslipp til Skattetaten

Både avgifts- og forurensningsmyndighetene vil på forespørsel få oversendt bedriftenes rapporterte utslippstall fra NOx-fondet.

Finansdepartementet har i brev til NOx-fondet klargjort at innbetalingen til NOx-fondet er fradragsberettiget.


Frist for rapportering

Fristene for innrapportering til både NOx-fondet og Skatteetaten er:

  • 1. kvartal - 18. april
  • 2. kvartal - 18. juli
  • 3. kvartal - 18. oktober
  • 4. kvartal - 18. januar
Fakturering

På grunnlag av det rapporterte utslippet til NOx-fondet vil bedriftene få tilsendt faktura fra fondet.


Manglende innrapportering 

Dersom virksomheten etter purring ikke foretar pliktig innrapportering av utslippsdata innen 14 dager, vil NOx-fondet estimere NOx-utslippet og betalingsplikten til NOx-fondet, og i tillegg ilegge forsinkelsesrente i tråd med forsinkelsesrenten fastsatt av Finansdepartementet.


Manglende innbetaling etter forfall

Dersom virksomheten etter purring ikke betaler utestående beløp innen 14 dager, vil forsinkelsesrente i tråd med forsinkelsesrenten fastsatt av Finansdepartementet bli tillagt fakturabeløpet.


Tilbakekalling av tilslutningsbevis

Ved gjentatt purring på manglende innrapportering eller innbetaling vil det sendes brev til daglig leder og styreleder i virksomheten. I brevet skal det varsles om at misligholdet må rettes innen en fastsatt frist. Når fristen er utløpt, skal styret ta stilling til om tilslutningsbeviset skal trekkes tilbake i samsvar med reglene i tilslutningserklæringen pkt 8. NOx-fondet vil foreta rettslig inndriving av utestående beløp.

Hvis tilslutningsbeviset tilbakekalles, vil virksomheten være avgiftspliktig fra tilbakekallingstidspunktet og avgift skal betales til staten med kr 22,27 per kg NOx.