Innhold

Ammoniakkutslipp fra SCR-anlegg om bord i fartøy

#005

Rapport om ammoniakkutslipp fra SCR-anlegg om bord i fartøy

Ecoxy AS har gjennomført et FoU-prosjekt på vegne av NOx-fondet for å finne ut om ammoniakkutslipp fra fartøy som har SCR-anlegg installert er et problem.

Ammoniakk (NH3) er på samme måte som nitrogenoksider (NOx) en luftforurensning som er helseskadelig for mennesker. Ammoniakk kan føre til overgjødsling i både vann og vassdrag. I tillegg er ammoniakk i jorda kilde til utslipp av klimagassen lystgass (N2O). Ved innånding kan det forårsake skader på lungene, og for fisk og dyr i sjø er ammoniakk svært giftig selv i veldig lave konsentrasjoner. Det er derfor ammoniakk er klassifisert som en miljøgift. 

Skipsfarten har redusert sitt samlede NOx-utslipp betydelig ved bl.a. å installere SCR-anlegg. Ved å installere SCR-anlegg på motoren reduseres NOx-utslippet kraftig, men samtidig øker faren for utslipp av ammoniakk hvis anlegget ikke driftes korrekt. 

I prosjektet ble det målt ammoniakkutslipp på 45 motorer og 29 fartøy. På 22 fartøy var SCR-anlegget montert for mer enn 5 år siden. 7 av 8 fartøy som var nybygg hadde lave utslipp av NH3. Fartøy med eldre SCR-anlegg hadde høyere ammoniakkutslipp. Årsaken kan være degradering av katalysatoren eller endrede driftsforhold. For et velfungerende SCR-anlegg er det viktig med riktig ureadosering og jevnlig service.

NOx-fondet vil ta stilling til hva man skal gjøre med denne problemstillingen fremover i tid.

Du kan lese hele rapporten her

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: