Innhold

Elektrifisering av Maersk XLE-4 riggen på Valhallfeltet

Maersk XLE4-riggen

Maersk XLE4-riggen under bygging i Sør Korea

BP Norge skal leie riggen Maersk XLE-4 fra 2017 for å utføre brønnplugging på Valhall. Næringslivets NOx-fond har gitt tilsagn om støtte på 42 millioner kroner for å koble seg opp til eksisterende strømforsyning på feltet.

Store utslippsreduksjoner
Dette tiltaket vil medføre betydelige reduksjoner i utslipp av NOx og CO2.

– Årlige utslippsreduksjoner er beregnet til 168 tonn NOx og 15.200 tonn CO2 ved bruk av strøm fra land sammenlignet med dieselgeneratorer med et årlig forbruk på 4.170 tonn, sier Kjell Arne Grini fra BP som er prosjektleder. 

Støtte fra Næringslivets NOx-fond
Næringslivets NOx-fondet har gitt tilsagn omstøtte på ca. 42 millioner kroner for at nybygget Maersk XLE-4 kan koble seg opp med elektrisk kraft. Totalkostnadene for prosjektet er 62 millioner kroner.

– Fondet er positiv til å støtte flere slike tiltak fremover når rigger skal operere på felt som elektrifiseres, sier daglig leder Tommy Johnsen i Næringslivets NOx-fond. Petroleumssektoren er den sektoren som slipper ut mest NOx og er viktigste inntektskilde til NOx-fondet. Generelt ønsker vi flere tiltak i denne næringen, fortsetter Johnsen.

5-års kontrakt med Maersk Drilling
BP Norge har inngått en 5-års kontrakt med Maersk Drilling om å leie boreriggen Maersk XLE-4, som nå er under bygging i Sør Korea. Maersk Drilling har forpliktet seg til å tilrettelegge for at riggen kan opereres med elektrisk kraft. Valhallfeltet har strømforsyning fra land og har ledig kapasitet til å forsyne riggen med strøm. Maersk XLE-4 riggen skal erstatte riggen Maersk Reacher som har plugget 13 brønner fra 2014 til den forlot feltet den 23. juli 2016. Totalt skal 31 brønner plugges permanent. XLE-4 riggen er planlagt å starte brønnpluggingen tidlig sommeren 2017 og er spesielt tilpasset Valhalls pluggeoperasjoner.

– Den kan nå alle brønnene på Valhall DP og vil bli brukt til å avslutte pluggearbeidet på Valhall. Tiltaket omfatter tilpasninger både på rigg og plattform samt en overføringskabel, for å gjøre det mulig for XLE-4 å legge til østsiden av DP-plattformen, sier Grini.

Brønnplugging
Plugging av gamle oljebrønner gjøres i hovedsak som en del av forberedelse til avslutning og fjerning av plattformer. Samtidig er det et viktig risikoreduserende tiltak for å unngå fremtidig potensiell hydrokarbonlekkasje rundt plattformene. Plugging av oljebrønner tar i gjennomsnitt ca. 70 dager per brønn.

– Brønnene på Valhall er komplekse å plugge som følge av innsynkning som har bidratt til at enkelte forings- og produksjonsrør som skal fjernes har kollapset. Kompleksiteten medfører at brønnkontroll har høyeste prioritet. Operasjonelt betyr det soneisolering av de ulike lagene mellom reservoaret og havbunnen, og kontroll med barrierer i ringrommet mellom de ulike forings- og produksjonsrør, sier Grini.