Innhold

Endring i kriterier for støtte til ferger på offentlige samband

#005

Ferger og anbud

NOx-fondet har revidert kriteriene for støtte til tiltak på offentlige fergesamband, spesielt knyttet til nye anbud på riksveisamband i regi av Statens vegvesen.

Dagens ordning for å beregne støtteomfang er basert på differansen i NOx-utslipp mellom anbudskrav og faktisk utslipp etter tiltak.

For riksvegsamband som utlyses av Statens vegvesen legges det til grunn at utslippskrav i forbindelse med nye anbud blir fastsatt og kontrakter inngått uavhengig av NOx-fondets støtte.

NOx-fondet endrer derfor referansetilstand for NOx-utslipp fra utslippsnivå i anbudskrav til det nivå som fremgår av inngått kontrakt.

Endringen gjelder alle nye søknader.

Endringen gjelder ikke fylkeskommunale samband.