Innhold

Endring i sjablong NOx-faktor

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

Landbasert industri som rapporterer NOx-utslipp der direkte fyring i kjeler og ovner med diesel inngår i utslippsberegningene, og sjablong NOx-faktor fra Miljødirektoratet legges til grunn, oppfordres til å endre NOx-faktoren fra 70 g NOx per kg diesel til 5 g per kg diesel.

I veiledningen fra Miljødirektoratet er det frem til i dag oppgitt en sjablongfaktor på 70 g NOx per kg diesel for fyring i kjeler og ovner med diesel (ref. Veileder til egenkontrollrapportering – 2018, M-112/2014 utgave 2018, vedlegg 2, tabell A). NOx-fondet har bemerket at denne faktoren virker feilaktig høy og Miljødirektoratet har sagt seg enig i dette. 

Ny revidert NOx-faktor er av Miljødirektoratet satt til 5 g/kg NOx.

For tilfeller der dette er relevant, oppfordrer NOx-fondet å benytte 5 g NOx per kg diesel som sjablongfaktor i beregning av NOx-utslipp fremover (fra og med Q1 2019).

Dette gjelder virksomheter i landbasert industri som rapporterer NOx-utslipp der direkte fyring i kjeler og ovner med diesel inngår i utslippsberegningene.

Virksomheter som benytter andre kilder for NOx-faktor enn veilederen fra Miljødirektoratet kan se bort fra dette.

Dersom en virksomhet endrer NOx-faktor i sine utslippsberegninger som følge av endret sjablongfaktor ønsker NOx-fondet beskjed om dette.