Innhold

Høy sats for alt utslipp fra flyttbare offshore rigger

Oljeplattform

Høy sats for alt utslipp fra flyttbare offshore rigger

Utslipp knyttet til olje- og gassutvinning skal rapporteres under høy innbetalingssats. Fra 1.1. 2018 skal alle utslipp fra flyttbare offshore rigger rapporteres under høy sats, også utslipp i forbindelse med forflytning mellom oppdrag og leteboring (utslipp som tidligere har rapportert under lav sats).

For innbetalinger for NOx-utslipp fra og med 1. januar 2018 skal høy innbetalingssats legges til grunn for all aktivitet i olje- og gassnæringen på norsk sokkel. Dette gjelder både produksjon- og leteaktivitet på faste og flyttbare installasjoner på sokkelen. 
Dette er en endring fra tidligere år da flyttbare offshore rigger kunne betale inn med lav sats ved leteboring, og ved forflytning mellom oppdrag.

Endringen gjennomføres for å tydeliggjøre hvilken sats som gjelder for hvilken aktivitet, og dermed unngå gråsoner. I tillegg vil det det gi ytterligere insentiv til utslippsreduserende tiltak på riggene, som er viktig for å nå målsetningene i NOx-avtalen 2018-2025. NOx-fondet har gode ordninger for finansiell støtte til tiltak på riggene.

Utslipp fra skipsfart skal som tidligere rapporteres under lav sats.