Ingen endringer i innbetalingssatser og støtte til service videreføres

NOx-fondet

Publisert

Det blir ingen endringer i innbetalingssatsene i 2021. NOx-fondet har også besluttet å gi støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg på fartøy ut 2021.

Innbetalingssatser

Satsene for innbetaling til NOx-fondet i 2021 blir som i 2020. Det vil si 16,50 kr/kg NOx for utslipp knyttet til olje og gassutvinning (faste installasjoner på sokkelen og rigg) og 10,50 kr/kg NOx for øvrig virksomhet (fiskefartøy, skipsfart, landbasert industri, luftfart, fjernvarme osv.).

Støtte til service og vedlikehold av SCR-anlegg

Formålet med støtteprogrammet er å bidra til at funksjonaliteten på SCR-anleggene, og NOx-reduksjonen opprettholdes over tid. Det gis støtte på 50 % av dokumenterte kostnader, oppad begrenset til en akkumulert støtte på 500 000 kr per fartøy for perioden 01.01.2016 – 31.12.2021.

Støtte gis innenfor en samlet støtteramme på 25 mill. kr for årene 2019 – 2021. NOx-fondet kan vurdere å utvide rammen og tidsrommet ved behov.