Innhold

Nordlandsbanen på biogass

#005

Nordlandsbanen på biogass

Norsk Gassforum, med økonomisk støtte fra NOx-fondet, har satt ut oppdrag til Rambøll for å gjennomføre en utredning av biogass som drivstoff på Nordlandsbanen. Rapporten beskriver hvorvidt biogass, teknisk og økonomisk sett, er et realistisk alternativ for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge.

Togene på Nordlandsbanen kan gå på biogass som et lavutslippsalternativ til dagens dieseltog. Biogasstog på Nordlandsbanen vil være et godt alternativ med lokale skogsavfall og oppdrettsnæringen som energiråstoff. Klimagass og helseskadelige utslipp fra togtrafikken reduseres.

Studien har vist at:

  • Konverteringen fra diesel til biogasstog er teknisk mulig innenfor fornuftige økonomiske rammer, herunder ved et antatt rimelig nivå på offentlig virkemiddelbruk.
  • Sikkerhet og driftssikkerhet ved biogasstog blir ivaretatt.
  • Bærekraftig biogass vil være tilgjengelig til en konkurransedyktig pris. Ny kortreist bio-gassproduksjon i Trøndelag og Nordland, med avfall fra husholdninger, jordbruk og opp-drettsnæringen som råstoff, kan drive Nordlandsbanen og drastisk redusere klimagassut-slippene og helseskadelige utslipp fra togtrafikken.
  • Ved overgang fra diesel til biogass reduseres CO2 utslippene med 77 % eller 29 993 tonn CO2-ekv/år og NOx utslippene med 85 % eller 503 tonn NOx/år i et livsløpsperspektiv.
  • Flere studier konkluderer med at produksjonen av biogass og biogjødsel til sammen gir negative CO2-ekv utslipp.
  • Nordlandsbanen på biogass krever en investering på 606 MNOK. Elektrifisering krever en investering på minst 8000 MNOK.
  • Nåverdiberegninger viser en høyere netto nåverdi for biogass framfor biodiesel (HVO) på 401 MNOK.
  • Samfunnsøkonomisk vil en Nordlandsbane på biogass bidra til en verdiskapning på 249 MNOK og 212 årsverk årlig, fra biogassproduksjon.

Du kan laste ned hele rapporten her

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: