Innhold

Nye innbetalingssatser for 2019 og påfølgende år

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

Fra 01.01.2019 øker NOx-fondet innbetalingssatsene til 14,5 kr per kg NOx for høy sats og 8,5 kr per kg NOx for lav sats. For påfølgende år (2020-2025) er innbetalingssatsene forventet å være henholdsvis 16 og 11 kr per kg.

Styret i NOx-fondet har besluttet å øke innbetalingssatsene for 2019 som følger:

  • Høy sats: 14,5 kr per kg (øker fra 12 kr per kg i 2018)
  • Lav sats: 8,5 kr per kg NOx (øker fra 6 kr per kg i 2018)

Høy sats gjelder for olje- og gassvirksomhet på sokkelen. Lav sats gjelder for all annen NOx-avgiftspliktig aktivitet (skipsfart, fiske, industri, luftfart, jernbane). Til sammenligning er fiskal NOx-avgift per dags dato 21,94 kr per kg NOx.

For årene 2020-2025 er innbetalingssatsene forventet å ligge flatt på 16 og 11 kr per kg NOx for henholdsvis høy og lav sats. Merk at satsen for 2020-2025 ikke er endelig vedtatt, men oppgis allikevel som forventede verdier for å gi virksomhetene best mulig grunnlag i budsjettering og investeringsbeslutninger. Endelig vedtak om satser for disse årene fattes i forkant av hvert enkelt kalenderår.

Det er tidligere (i 2017) kommunisert fra NOx-fondet at det må påregnes at satsene vil øke i løpet av årene 2019-2025 til et nivå på 15 og 10 kr per kg NOx. Økningen som nå er vedtatt er noe større enn det som er signalisert tidligere og kommer fordi det er nødvendig med økte inntekter til NOx-fondet. Det er behov for å øke pengestrømmen til fondet av primært to årsaker: 1) de NOx-reduserende tiltakene blir mer kostbare enn tidligere estimert, og 2) aktivitetsøkning gir behov for større NOx-reduksjoner enn tidligere estimert for å nå utslippsmålene i NOx-avtalen 2018-2025.