Innhold

Nye støttesatser og betingelser for NOx-tiltak

#005

Nye støttesatser og betingelser for NOx-tiltak

Tiltak som gjennomføres etter 1.1.2018 kan få støtte på 250 eller 500 kr/kg NOx redusert.

Nye støttesatser gjøres gjeldende for tiltak med gjennomførings-tidspunkt etter 1.1.2018.

Kriteriet for maksimal støtte er det samme som tidligere, 80 % av kostnadene som kan regnes inn under tiltaket.

Tiltak som støttes med 250 kr/kg NOx redusert:

 • Renseteknologi (som SCR og EGR) på mobile kilder
 • Energieffektiviserende tiltak
  Unntak for utvalgte energieffektiviserende tiltak som er spesifisert med støttesats 500 kr/kg NOx redusert, se nedenfor.
 • Motorombygging
 • Motorbytte støttes i utgangspunktet kun dersom ny motor kombineres med NOx-rensing, se motorbytte med rensing til Tier III nivå under støttesats 500 kr/kg NOx redusert.
  Støtte til rent motorbytte gis kun unntaksvis, dersom det kan dokumenteres at NOx-renseteknologi ikke er teknisk mulig. Støtte avkortes i så tilfelle med alder på motor.

Tiltak som støttes med 500 kr/kg NOx redusert:

 • Energiomlegging (for eksempel LNG, elektrisitet fra strømnettet, hydrogen)
 • Batterihybridisering
 • Variabel turtallsdrift/DC-grid på motorsystemer
 • SNCR og SCR i landbasert industri og faste installasjoner på sokkelen
 • Tiltak som reduserer NOx-faktor på gassturbiner på sokkelen
 • Reduksjon av utslipp fra fakling
 • Optimalisering av prosesser i landbasert industri
 • Motorbytte i kombinasjon  med renseteknologier (f.eks. SCR eller EGR) som gir Tier III nivå
 • Energieffektiviserende tiltak på skip kombinert med Tier III tiltak (f.eks. SCR, EGR eller LNG)

Betingelser for støtte fra 1.1.2018

Følgende endringer i NOx-fondets støtteprinsipper innføres:

 • Det gis kun støtte til tiltak på utslippskilder som påvirker NOx-utslipp som omfattes av NOx-avtalen. Dette vil si avgiftspliktig NOx-utslipp og industriutslipp omfattet av NACE-koder i ny NOx-avtale.
 • Tiltak som allerede er gjennomført, eller besluttet gjennomført støttes ikke.
 • Støtte til nye utslippskilder innrettes mot tiltak som gir NOx-reduksjoner utover alminnelig bransjestandard. Energieffektiviserende tiltak på nye kilder kan støttes, men begrenses av prinsippet om å ikke støtte tiltak som anses som bransjestandard. Liste over teknologier som støttes vil bli etablert og oppdateres løpende.
 • Det gis ikke støtte til tiltak der NOx-fondets støtteandel utgjør mindre enn 10 % av tiltakets merkostnad.
 • Tiltak på kilder med sannsynlig varighet (vesentlig tilstedeværelse i Norge) under 2 år støttes ikke.
 • Offentlig støttede tiltak kan i tillegg motta støtte fra NOx-fondet. Samlet støtte kan allikevel ikke overstige NOx-fondets kriterier.
 • Utbygging av infrastruktur støttes ikke. 

Andre støtteordninger

Støtte til ordningene nedenfor videreføres i 2018 med samme satser og betingelser som før, med unntak av maksimal støtte til urea som reduseres fra 90 % til 80 % av kostnaden.

 • Driftsstøtte til urea.
 • Støtte til utskifting av katalysatorelementer.
 • Støtte til måling.
 • Støtte til batteripakker på offshorefartøy med SCR-anlegg (midlertidig støtteprogram).

Tiltak innvilget støtte under NOx-avtalen 2011-2017

Et tiltak som har fått innvilget støtte under NOx-avtalen 2011-2017, og som gjennomføres etter 1.1.2018, vil kunne få revidert tilsagn i tråd med nye støttesatser og øvrige betingelser. Revidering av tilsagn vil bli vurdert i det enkelte tilfelle på forespørsel.