Innhold

Prioritering av søknader om støtte

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

NOx-fondet har besluttet å innføre prioritering av søknader om støtte for å sikre tilstrekkelig kapital til gode tiltak gjennom hele avtaleperioden.

I 2018 har NOx-fondet tildelt betydelig med støtte til NOx-reduserende tiltak. Mange store og viktige tiltak har fått støtte, noe som gir en god start på den nye avtaleperioden. Omfanget på tildelinger og praksisen med at "alle som kvalifiserer får" kan imidlertid ikke fortsette, gitt at det må være balanse mellom støttetildelinger og inntekter. Gjenværende støttemidler må dessuten porsjoneres ut over tid gjennom avtaleperioden. Dette innebærer at NOx-fondet ser seg nødt til å starte med en praksis der det prioriteres mellom søknader som i utgangspunktet alle kvalifiserer til støtte.

Prioriteringen vil iverksettes umiddelbart. Vedtak om støtte vil dessuten bli fattet mer sjelden enn tidligere, anslagsvis to styremøter i halvåret.

Prioritering av søknader kan gi følgende utfall for den enkelte søknad:
• Tilsagn i tråd med støttebetingelser
• Avkortning i støtten i forhold til støttebetingelser
• Utsettelse, ny vurdering ved neste styremøte
• Avslag, selv om tiltaket i utgangspunktet kvalifiserer til støtte

Hvordan prioriteringen skal gjennomføres i detalj er til avklaring, men viktige aspekter som vil bli vurdert i prioriteringene er:
• Effektiv støttesats (fordel med lavere støttesatser)
• Sikker varighet på tiltaket (funksjon og tilstedeværelse i avgiftspliktig område)
• NOx-reduksjonens størrelse og virketid i avtaleperioden
• Støttens omfang, også sett i sammenheng med støttetildeling til tilgrensende prosjekter/tiltak.