Innhold

Støtteprogram for fiskefartøy

Herøyfjorden Norge

NOx-fondet ønsker å stimulere fiskeflåten til å gjennomføre NOx-reduserende tiltak.

For å stimulere til flere NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten lanserer NOx-fondet et eget støtteprogram for fiskefartøy.

NOx-reduserende tiltak i fiskeflåten er spesielt viktig fremover. Dette fordi tiltakene ofte fremstår som kostnadseffektive for NOx-fondet, samt at det må gjennomføres utslippsreduksjoner for å sikre at utslippstakene i NOx-avtalen 2018-2025 overholdes og at økonomiske sanksjoner fra myndighetene unngås. På bakgrunn av dette styrkes støtte til næringen for tiltak som gir store NOx-reduksjoner.

Støtteprogrammet gjelder for følgende tiltak under følgende betingelser:

Etterinnstallering av SCR-anlegg

Det gis 10 % påslag i støtte til etterinstallering av SCR-anlegg (eller annen Tier III-teknologi) på fiskefartøy. Påslaget gis som et tillegg i støtte beregnet ut fra ordinære støttebetingelser. Dette gjelder ikke SCR-tiltak som allerede har støttesats på 500 kr/kg redusert.

Ekstraordinær støtte til etterinstallering av SCR-anlegg gjelder for søknader mottatt i perioden 01.01.2018 – 31.12.2018 og med gjennomføring fra 01.01.2018 – 31.12.2019. Søknader som NOx-fondet allerede har mottatt kan behandles innenfor støtteprogrammet (gitt at det ikke er inngått kontrakt med leverandør).

Årlig service på SCR-anlegg

Fiskefartøy med SCR-anlegg kan få støtte til årlig service på anlegget med maksimalt 50 000 kr per år per fartøy, oppad begrenset til 80 % av kostnaden. Støtten kan gis årlig innenfor NOx-avtalens avtaleperiode (2018-2025). Det vil utarbeides eget søknadskjema for dette.

Batteripakke og/eller LNG

Det gis 10 % påslag i støtte til installering av batteripakke og/eller LNG på fiskefartøy. Dette gjelder de 10 første søknadene som NOx-fondet mottar. Påslaget gis som et tillegg i støtte beregnet ut fra ordinære støttebetingelser.

Ekstraordinær støtte til batteri og LNG gjelder for søknader mottatt i perioden 01.01.2018 – 31.12.2019 og med gjennomføring fra 01.01.2018 – 31.12.2021. Søknader som NOx-fondet allerede har mottatt kan behandles innenfor støtteprogrammet (gitt at det ikke er inngått kontrakt med leverandør).