Innhold

Støtteprogram for utviklingsprosjekter

Nyhet, Energi, klima og miljø, NOx-fondet

Publisert

NOx-fondet etablerer et støtteprogram for utviklingsprosjekter for løsninger med stort potensiale for reelle utslippsreduksjoner frem mot 2030.

Formålet med støtteprogrammet er å bidra til utvikling av utslippsreduserende (NOx og CO2) løsninger som kan implementeres for spesifikke utslippskilder i tidsperspektivet frem mot 2030. Den totale støtterammen er på 40 millioner kroner. Eksempler på prosjekter som kan få tildelt støtte er forstudier på lav- og nullutslippsløsninger på enkeltskip, en flåte av skip, eller demonstrasjons- og pilotprosjekter for testing av ny teknologi. Utviklingsprosjektene kan omfatte løsninger med reduksjonspotensiale for stort antall mindre utslippsenheter (skipsfart, luftfart, jernbane), eller for færre og større enheter (for eksempel industrianlegg eller offshoreinstallasjoner).

Støttebetingelser

  • Formålet med et prosjekt det søkes om støtte til skal være reduserte utslipp av NOx og klimagasser fra utslippskilder som er omfattet av NOx-avtalen (skipsfart, fiske, landbasert industri, petroleumsvirksomhet, jernbane og luftfart). Dette omfatter forstudier til store konkrete tiltak, nye applikasjoner av eksisterende teknologi, og helt nye teknologier. Prosjektets omfang på potensielle NOx- og CO2-reduksjoner skal estimeres.
  • Utviklede løsninger skal reelt sett kunne implementeres innen 2030 på mange små utslippsenheter og/eller færre større enheter. En tidsplan som sannsynliggjør dette, må foreligge.
  • Støtten skal virke utløsende for prosjektet eller et del-prosjekt. Hvorfor støtten er viktig for prosjektet må fremgå.
  • Andel finansiering fra andre parter enn NOx-fondet skal være avklart til minst 50 %, ikke medregnet søkers egeninnsats. NOx-fondets støtte skal ikke medføre at støtte fra andre avkortes. Oppsett for kostnader og finansiering skal fremgå.
  • Maksimal støtte fra NOx-fondet er på 70 % av gjenværende kostnad for prosjektet, oppad begrenset til 5 mill. kr per prosjekt ved demo-/pilotprosjekter og 0,5 mill. kr til utredninger og forstudier.

Søknader prioriteres etter en vurdering av i hvilket omfang teknologien eller løsningen under utvikling vil kunne gi store og/eller sikre utslippsreduksjoner innen 2030. Prioriteringen vil også se hen til i hvilken grad utviklingen av teknologien eller løsningen allerede er godt dekket av pågående implementering og øvrig forsknings- og utviklingsaktivtet.

Søknadsfrist er 15. mai 2020.
Søknad og vedlegg sendes til: post@nox-fondet.no
Det foreligger ingen søknadsmal, men søknader må kunne dokumentere at støttekriteriene er oppfylt. Dersom søknader er utarbeidet for andre støtteinstanser, så kan disse benyttes som vedlegg.

Støtte tildeles på NOx-fondets styremøte 22. juni 2020.

Søknad om støtte

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: