NHO

Innhold

Slik kan du bidra i Inkluderingsdugnaden

#205

At flere får mulighet til å komme i jobb er viktig for en bærekraftig velferdsutvikling. Det er viktig for den enkelte og for virksomhetene som trenger arbeidskraft.

NHOs interne rekrutteringsprosjekt Ringer i Vannet ble gjennomført i perioden 2012-2018 og er det største prosjektet NHOs Arbeidsmiljøfond har finansiert. Prosjektet ble en suksess, og metodikken; å ta utgangspunkt i arbeidsgivers reelle behov for arbeidskraft og bistand ved inkludering, gir gode effekter. Medlemsbedrifter som har inngått rekrutteringsavtale i Ringer i Vannet vil fortsatt få tett oppfølgings- og inkluderingsbistand fra Arbeid & Inkluderings medlemsbedrifter.

Evalueringen av Ringer i Vannet fra 2017 anbefalte at metoden bør tas i bruk av flere aktører og overfor en større målgruppe. NHO har derfor i samarbeid med NAV og øvrige arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner gått sammen om prosjektet Vi inkluderer!. Prosjektet baserer seg på metodikken og suksessfaktorene fra Ringer i Vannet og tilsvarende erfaringer fra andre arbeidsgiverorganisasjoner (KS, Virke og Spekter) og prøves nå ut i tre pilotregioner; Oslo, Vestlandet og Trøndelag. Målet med prosjektet er å få flere mennesker med redusert funksjonsevne eller hull i CV`n i arbeid. God match mellom tilgjengelig og etterspurt kompetanse er helt sentralt.

Vi inkluderer! er et viktig bidrag til Regjeringens inkluderingsdugnad. Les mer på nho.no.

Hvorfor arbeidsinkludering?

Bedrifter som inkluderer tar et stort samfunnsansvar. Det er også mange eksempler på at å rekruttere på denne måten har gitt bedriftene svært lojale og dyktige medarbeidere som løser et reelt behov for arbeidskraft. Når oppfølgingen er god og du får personer som passer bedriften, ønsker bedrifter som har rekruttert på denne måten i stor grad å gjøre det igjen.

Hvor kan jeg henvende meg om bedriften vår ønsker å ta del i inkluderingsdugnaden?

Det er flere muligheter. Du kan ta kontakt med en arbeid- og inkluderingsbedrift som gjennom sitt nettverk kan undersøke om det er aktuelle kandidater: https://www.arbeidoginkludering.no/om-oss/vare-medlemmer/

Du kan kontakte NAV. Se NAVs Veiviser for inkludering for oversikt over NAVs veiledning, økonomisk støtte og hjelp til å finne de riktige kandidatene: https://tjenester.nav.no/veiviserarbeidsgiver/samleside

I Oslo, Trøndelag og Vestlandet kan du også ta kontakt med prosjektlederne i Vi Inkluderer!

Min bedrift har en Ringer i Vannet-avtale. Hva slags inkluderingsbistand følger av det fremover?  

NHO-bedrifter med rekrutteringsavtale Ringer i Vannet fortsetter å få bistand av sin faste kontaktperson (KAM/næringslivskontakt) fra en arbeid- og inkluderingsbedrift. De vil bistå bedriften i alle ledd av rekrutteringsprosessen, kostnadsfritt og som NAVs forlengede arm.

Hvorfor er NHO en del av Vi inkluderer!? 

NHO tok initiativ til et tettere samarbeid med NAV for å øke omfanget av inkludering i arbeidslivet etter gode evalueringsresultater av Ringer i Vannet. Evalueringen viste at metoden virker, men bør tas i bruk i større monn. Rekrutteringsavtaler gjennom Ringer i Vannet ga 3,3 ganger flere ansettelser, og 80 % av de som gikk gjennom et arbeidspraksisløp fikk tilbud om jobb. Videre ga NHO-bedriftene klart uttrykk for at en fast kontaktperson fra Arbeid- og Inkluderingsbedriften som bisto bedriften med trygg, tilgjengelig og tillitsvekkende oppfølging var av stor betydning for at de ønsket å rekruttere gjennom programmet.

Et samlet arbeidsliv går nå sammen for å øke antall ansettelser av personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV`n. I pilotene ønsker vi å nå ut til flere virksomheter, både private og offentlige, som ønsker å inkludere flere kandidater gjennom et samarbeid mellom tiltaksleverandører og NAV. Vi har en ambisjon om å generalisere arbeidsmåten og ivaretagelsen av arbeidsgiverne som ønsker å ta samfunnsansvar.

Et tettere samarbeid mellom NAV og organisasjonene i arbeidslivet vil gi økt kunnskap om arbeidslivet og arbeidsgivers behov, og bidra til mer helhetlige og koordinerte tjenester. Dette er også et viktig mål for det nye samarbeidet.

Hva skjer i Vi inkluderer! fremover?

Det er tilsatt prosjektledere i pilotregionene Oslo, Vestlandet og Trøndelag som fra september står klare til å ta imot de første inkluderingsvillige virksomhetene fra både privat og offentlig sektor. NAV og NAVs underleverandører skal samarbeide om å finne aktuelle kandidater som kan matche bedriftenes behov for arbeidskraft og bistå i prosessen. Arbeid og inkluderingsbedriftene i NHO inngår i dette samarbeidet. I pilotfylkene kan ta kontakt med prosjektlederne. I øvrige fylker oppfordres medlemsbedriftene til å fortsette å ta aktivt del i inkluderingsdugnaden gjennom å kontakte NAV eller arbeids- og inkluderingsbedrifter i sin region.

Hva kan man forvente å oppnå i dette samarbeidsprosjektet?

Det vi ønsker å oppnå er:

  • Flere i lønnet arbeid!
  • Bedre oversikt over behov for arbeidskraft i ulike bransjer
  • Mulighet til kompetansehevende løp mot bransjer
  • Styrket samarbeid mellom NAV og tiltaksleverandører
  • Samkjørt og samsnakket tilnærming til næringslivet

Prosjektperioden vil pågå fra 2019-2021.

Har inkluderingsdugnaden noe med IA-avtalen å gjøre?

Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (2019-2022) har forebyggende arbeidsmiljø, redusert sykefravær og frafall som hovedfokus og konsentrerer sin innsats mot de som er i arbeid. Innsatsen for å få flere inn i arbeidslivet er nå lagt til Regjeringens inkluderingsdugnad. For mer informasjon om Regjeringens inkluderingsdugnad, se: https://www.regjeringen.no/no/sub/inkluderingsdugnad/id2596993/