Arbeidsliv for alle

NHO er stolt støttespiller til Oslo Pride 2021. Vi er opptatt av at alle skal ha en jobb som er inkluderende og fordomsfri uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, seksuell legning og funksjonsevne. I denne sammenheng står Pride frem som en spydspiss, og vi stiller oss bak Prides budskap og mål.

Råd for å skape en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass

Arbeidsgivere har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering

Bedrifter har en aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsområdet. Arbeidsgivere i privat sektor over en viss størrelse har også plikt til å redegjøre for status når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn, og hvordan de arbeider for å hindre diskriminering.

Inspirasjon for å rekruttere bredt

Folk trenger jobb. Bedrifter trenger folk.

En grunnleggende forutsetning for å få flere i arbeid er gode rammebetingelser for at bedrifter kan skapes og bevares. I tillegg må arbeidsmarkeds- og velferdspolitikken innrettes slik at flere kan, vil og får jobbe.