NHO

Innhold

Kan arbeidsgiver dele informasjon om at en ansatt er koronasmittet eller er satt i karantene?

Datatilsynet har lagt ut en veileder om forståelsen av personvernregelverket i relasjon til korona, herunder om korona og personvern på arbeidsplassen (datatilsynet.no).

At en ansatt er koronasmittet er en helseopplysning om den ansatte. Denne typen personopplysninger nyter et særskilt vern i personvernregelverket.
At en ansatt er satt i karantene er en personopplysning om den ansatte, men ingen helseopplysning så lenge grunnlaget for karantenesettingen ikke fremgår.


Informasjon til andre ansatte

En arbeidsgiver har plikter overfor alle sine ansatte, herunder en plikt til å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø for hver enkelt. En arbeidsgiver vil, dersom det anses nødvendig for å sikre øvrige ansattes helse og sikkerhet, kunne dele informasjon internt om at en enkelt ansatt er koronasmittet.

I et slikt tilfelle bør arbeidsgiver likevel opptre så skånsomt som mulig overfor den smittede ansatte. Arbeidsgiver bør, hvis mulig i samråd med den ansatte finne ut hvordan dette skal kommuniseres ut til kollegaer. Arbeidsgiver bør herunder vurdere behovet for å navngi den smittede, og behovet for å informere bredt eller snevert i bedriften. Mengden informasjon som kommuniseres ut bør ikke overstige det som anses strengt nødvendig.

Opplysninger om at en ansatt er satt i karantene (uten nærmere opplysninger om grunnlaget for dette) bør kunne deles med øvrige ansatte i bedriften dersom arbeidsgiver etter en konkret vurdering kommer til at hensynet til bedriften og øvrige ansatte må veie tyngre enn hensynet til den karantenesatte ansattes personvern. Dette vil trolig gjennomgående være tilfelle.


Informasjon til utenforstående

Det klare utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke kan dele informasjon om at en ansatt er koronasmittet med utenforstående. Dette kan være kunder, leverandører, samarbeidspartnere osv.

Bedriften bør i sin kommunikasjon til utenforstående nøye seg med å opplyse at den ansatte er fraværende og eventuelt kan kontaktes på e-post, telefon e.l.

Datatilsynet legger det samme til grunn uansett om det er tale om opplysninger om at en ansatt er smittet eller er satt i karantene.