NHO

Innhold

Er funksjoner i vår bedrift samfunnskritiske, slik at våre ansatte f.eks. har krav på erstatningstilbud for barnehage og skole?

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet en liste over 14 samfunnskritiske funksjoner som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn. 

Listen er først og fremst ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage- og skoletilbud, og til virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner.

Oversikten er ikke uttømmende, og den kan endres. Behovet for endringer vil fortløpende bli vurdert. Det vil kunne bli aktuelt både å innskrenke og utvide adgangen til skole-/barnehageplass.

Det er opprettet en egen e-postadresse (funksjoner@dsb.no) hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å motta eventuelle henvendelser knyttet til listen.

NHO har laget en ny mal for egenerklæring for medlemsbedrifter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon. Malen er for dem som trenger unntak fra karanteneplikten, eller tilbud om barnehage- og skoleplass for kritisk personell i virksomheten.

Samfunnskritiske funksjoner 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester

Viktige funksjoner 

 • Arbeids- og velferdstjenester
 • Renovasjon og håndtering av farlig avfall
 • Medier
 • Gravferd
 • Opprettholde virksomhet og sysselsetting på norsk sokkel

Følg med på regjeringen.no for utfyllende informasjon og mulige endringer:
Liste over kritiske samfunnsfunksjoner fastsatt (regjeringen.no)

Les mer