Ny AFP-modell utredet, men LO og NHO står langt fra hverandre

Publisert

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO

- Vi må huske at dette er en utredning av en mulig reformert AFP-modell i privat sektor. Vi står langt fra hverandre når det gjelder økonomi og spørsmål om bærekraft. Skal dette la seg gjennomføre, så må begge parter være villige til å strekke seg, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Utredningen av en mulig reformert AFP-modell i privat sektor er lagt fram. Fortsatt er finansieringen uavklart. – Rapporten viser at det er mulig å legge om til en mer forutsigbar og rettferdig modell. Den viser samtidig at vi står langt fra hverandre når det gjelder økonomi og fordeling av ansvar for fremtidig bærekraft, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.   

I 2018 ble NHO og LO enige om å gjennomføre en utredning av en ny ordning for AFP i privat sektorNå er modellen ferdig utredet, men finansieringen gjenstår. Staten har per nå sagt nei til å betale mer.

Last ned AFP-utredningen (kort og full versjon)

- Vi må huske at dette er en utredning av en mulig reformert AFP-modell i privat sektor. Vi står langt fra hverandre når det gjelder økonomi og spørsmål om bærekraft. Skal dette la seg gjennomføre, så må begge parter være villige til å strekke seg, sier Nina Melsom.  

- Nå har vi fått rapporten, som en oppfølging av tariffoppgjøret i 2018, og det er ventet at dette kan bli en del av 2022-oppgjøret. Vi har ikke utformet vår posisjon og skal bruke god tid på å avklare dette.

NHOs forhandlingsfullmakt blir behandlet av Representantskapet i mars neste år. 

Fakta om privat avtalefestet pensjon (AFP)

  • Avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor.
  • Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene.
  • AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten.
  • Staten dekker nå 1/3 av utgiftene til AFP, mens bedriftene dekker 2/3.

Kilde: afp.no

En mer rettferdig modell 

Målet med en ny modell er at den skal være mer rettferdig og forutsigbar. Omleggingen vil bidra til et bedre samsvar mellom tid i AFP bedrift og fremtidig pensjon, noe som gjør at ordningen vil være mer verdifull for de som jobber i AFP-bedrift når de er unge. Videre vil den "tette hull" som i dag gjør at man kan miste muligheten til AFP hvis man må slutte i jobben like før fylte 62 årPå sikt vil en slik omlegging medføre at rundt tre ganger så mange vil få AFP  

En ny modell vil også skape større mobilitet blant eldre arbeidstakere og gjøre at flere står lenger i jobb - de kan bytte jobb og sektor uten å være redd for å miste AFP.  

- Rapporten beskriver en modell som begge parter er enige om er mer fornuftig enn den vi har i dagMen hvis flere skal få AFP, forutsetter det en omfordeling. Det betyr at noen må få mindre om kostnadene ikke skal øke, sier Melsom.  

 

Kostnadene må holdes nede 

 - NHO er opptatt av at alle skal ha en god pensjon å leve av, både fra folketrygden og arbeidsgiver. Samtidig må vi sikre arbeidsplasser, norske bedrifters eksportmuligheter og konkurransekraften – da må kostnadsnivået i bedriftene holdes nede. 

Hun legger til at krav knyttet til AFP også må ses i sammenheng med pensjon fra første krone. For bedriftene er «en krone en krone» om det er knyttet til AFP eller tjenestepensjon.   

- Blir kostnadene til AFP for høye kan det føre til at bedrifter ikke ønsker å organisere seg fordi det blir for dyrt. Dette er stikk i strid med et viktig mål for reformert AFP, nemlig en ordning som skal bygge opp under det organiserte arbeidslivet, sier Melsom.  

 
Les mer om pensjon på Arbinn.no, NHOs arbeidsgiverportal