Arbeidsgiverne samlet om å ikke støtte foreslåtte endringer i AML

Publisert

En grundig kartlegging konkluderer med stor stabilitet i norsk arbeidsliv. NHO, KS, Virke og Spekter ser derfor ikke behov for endringer i arbeidsmiljøloven nå.

– Det er gledelig at utvalgets gjennomgang viser at andelen fast ansatte er stabil, at trenden har vært stigende og at de fleste arbeidstakere opplever gode arbeidsforhold, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Utvalget om fremtidens arbeidsliv fikk i 2019 i oppgave å foreta en grundig kartlegging av utviklingen i norsk arbeidsliv. Utvalget skulle også vurdere behovet for å endre arbeidsmiljøloven når det gjelder tilknytningsformer og virksomhetsorganisering. Utvalget har bestått av de åtte største hovedorganisasjonene i arbeidslivet, samt personer med kompetanse innen juss, samfunnsfag og samfunnsøkonomi. Advokat Jan Fougner har ledet utvalget.

Med bakgrunn i et bredt og solid kunnskapsgrunnlag, har et samlet utvalg stilt seg bak følgende konklusjoner:

  • Hovedbildet er at bruken av alternative tilknytningsformer, som midlertidig ansettelse og innleie, er beskjeden og stabil i Norge.
  • Andelen selvstendige og bruken av midlertidig ansettelse har gått ned de siste 10-20 årene.
  • Norge har blant de strengeste reguleringene i OECD av midlertidig ansettelse og andre kortvarige tilknytningsformer som innleie.
  • Norge står i en positiv særstilling når det gjelder å komme gjennom kriser, det vises til finanskrisen og til koronapandemien. Et annet eksempel er oppmerksomheten internasjonalt mot tendenser til polarisering og todeling av arbeidsmarkedet. I Norge ser vi ikke det samme.

En samlet arbeidsgiverside i utvalget mener det derfor ikke er behov for å gjennomføre endringer i arbeidsmiljøloven.

– Tvert om er NHO opptatt av å legge til rette for mer jobbskaping. Det gjør vi ikke ved å lage regler som skaper mer usikkerhet, eller som strammer inn på regler som allerede fungerer godt, sier Melsom

Medlemmene fra NHO, KS, Virke og Spekter står samlet bak følgende vurderinger;

– Det foreligger ingen dokumentasjon på at det er behov for å foreta endringer av arbeidsmiljøloven nå. En gjennomgang av rettspraksis viser snarere at arbeidsmiljøloven er en robust lov som har en innebygget dynamikk – den skal tolkes i lys av samfunnsutviklingen.

– Lager vi nye regler basert på en uklar bekymring, en føre-var tanke, er det også vanskelig å lage regler som treffer godt. Rett og slett fordi vi mangler de konkrete eksemplene på hva vi vil regulere. Vi risikerer å lage kompliserende regler for virksomhetene slik de driver i dag.

Arbeidsgiversidens medlemmer i utvalget har på grunnlag av fakta, forskning, statistikk og domstolpraksis kommet til at det ikke er formålstjenlig å lage nye reguleringer.