Avklaring om advarsel til tillitsvalgt

Publisert

Hovedavtalen LO-NHO og YS-NHO stiller krav om saklig grunn for å meddele tillitsvalgte advarsel begrunnet i utøvelsen tillitsvervet. Bestemmelsen har ikke tidligere vært prøvet i Arbeidsretten, men er nå noe på vei avklart i en fersk dom.

Sakens opphav var et leserinnlegg i pressen inngitt av en tillitsvalgt fagarbeider. I innlegget ble det blant gitt karakteristikker av ledelsen og spådommer om ulykke. En samlet Arbeidsrett fant at debattinnlegget ble gitt som tillitsvalgt og derfor skulle vurderes etter Hovedavtalen. 

Arbeidsretten delte seg i saken, og flertallet på fem dommere fant at advarselen ikke hadde saklig grunn.  Selv om Arbeidsrettens flertall fant at debattinnlegget utvilsomt var provoserende og til dels usaklig i sin form, mente flertallet at innlegget ikke ga grunnlag for noen advarsel. I sin vurdering peker flertallet på at tillitsvalgte også i debattinnlegg skal ytre seg på en måte som i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til virksomheten. Det aktuelle innlegget mente flertallet derimot inneholdt så vidt overdrevne spissformuleringer at det ikke synes å ha blitt oppfattet som svært urovekkende. Flertallets vurdering bekrefter at terskelen for disiplinærtiltak overfor tillitsvalgte grunnet ytringer skal være høy.

Mindretallet, som mente bruk av advarsel var riktig, vurderte innlegget som i strid med både lojalitetsplikt og Hovedavtalens plikter for tillitsvalgte. Ut fra ordbruken og form fant mindretallet innlegget uegnet for saklig imøtegåelse. 

Her kan du lese Arbeidsrettens kjennelse.