Et godt arbeidsmiljø gir høy verdiskaping

Ni av ti arbeidstakere i Norge er tilfreds med jobben, viser en undersøkelse. Illustrasjonsfoto: NHO.

Arbeidsmiljøet er vesentlig for å lykkes best mulig med høy verdiskaping i fremtiden og bidrar til at folk trives i jobb.

Norge har et omfattende lov- og regelverk på arbeidsmiljø gjennom arbeidsmiljøloven. Norge var tidlig ute med regelverk på organisatorisk arbeidsmiljø som for eksempel medvirkning og medbestemmelse. Det kom inn i arbeidsmiljøloven i 1977. I 1997 kom Forskrift om internkontroll som skulle vitalisere bedriftens eget ansvar for arbeidsmiljøforbedringer.

Her finner du mer om arbeidsmiljø, HMS og oppfølging av ansatte.  

I Norge brukes det store ressurser på arbeidsmiljøtiltak hvert eneste år, og vi har et arbeidsliv som i internasjonal målestokk er verdensledende på arbeidsmiljøforhold. Ifølge en undersøkelse fra NOA/STAMI er ni av ti arbeidstagere tilfreds med jobben, og STAMIs Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018 bekrefter at norsk folkehelse er betegnet som svært god sammenliknet med andre land.

Til tross for det gode utgangspunktet, er det et stort og uforløst potensial for å utvikle arbeidsmiljøet i Norge ytterligere. Daglig taper både bedriftene og samfunnet store verdier som en konsekvens av dårlige arbeidsmiljøforhold. Det skyldes blant annet fravær ved arbeidsplassene, uforløst produktivitet og at det fokuseres på generelle tiltak som ikke har dokumentert effekt på arbeidsmiljøutfordringene blant virksomhetene.

For at arbeidsmiljøtiltakene skal ha effekt må de være kunnskapsbaserte og ta utgangspunkt i arbeidsplassen og den jobben som skal gjøres. Mange arbeidsgivere investerer i diverse frynsegoder som helseforsikring, trening i arbeidstiden, frukt og grønnsaker. Ifølge STAMI er slike tiltak ikke riktig investering om man ønsker effekt på sykefravær, arbeidsmiljø eller produktivitet. Bedriftene bør konsentrere seg om det vi vet virker:

  • Bedre balanse mellom krav og kontroll i arbeidet, samsvar mellom innsats og belønning, sosial støtte fra ledere og kolleger.
  • Godt arbeidsmiljø avhenger av god ledelse, god organisering og et tett samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstager om arbeidsoppgaver.

Stami har også utarbeidet fem tips for et godt arbeidsmiljø.

Her finner du mer om arbeidsmiljø og trivsel på arbeidsplassen.