Prosjektet Vi inkluderer! begynner å gi resultater

Publisert

Marianne Larsen, rekrutterer i Securitas.

- Det som er gøy med prosjektet er at vi også får kontakt med kandidater som ikke hadde tenkt at dette er noe for meg. Så langt har vi rekruttert syv arbeidssøkere gjennom Vi inkluderer!, sier Marianne Larsen, rekrutterer i Securitas. Foto: Securitas.

Prosjektet Vi inkluderer! skal bidra til at flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kommer i jobb. Arbeidet tar tid, men prosjektet har i stor grad nådd målet om å utvikle gode arbeidsformer for inkludering i pilotregionene i NAV. Det viser prosessevalueringen gjennomført av Oslo Economics.

Vi inkluderer! er et samarbeid mellom NAV og de sentrale partene i arbeidslivet, og er innrettet som et pilotprosjekt i tre fylker; Trøndelag, Vestland og Oslo. Prosjektet ble satt i gang etter initiativ fra NHO basert på positive erfaringer fra NHOs rekrutteringsprosjekt Ringer i Vannet (2012-2018).

Vi inkluderer! skal bidra til at flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kommer i lønnet arbeid, gjennom mer helhetlige og koordinerte tjenester fra NAV og NAVs tiltaksleverandører.

- I en situasjon med over 200 000 ledige er det viktigere enn noen gang å øke innsatsen mot utenforskap og finne gode modeller for å inkludere flest mulig i arbeidslivet, sier Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO.

 

Prosjekt med potensial

Oslo Economics har fått i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å gjennomføre en prosessevaluering av prosjektet. Dette arbeidet er nå ferdigstilt, og rapporten er overlevert Arbeids- og sosialdepartementet og partene.

Evalueringsrapporten viser at prosjektet i stor grad har nådd målet om å utvikle og demonstrere gode arbeidsformer for inkludering i NAV. Men prosjektet ble satt på hold under koronapandemien og er forsinket, og det vil ta tid før vi ser resultater i form av ansettelser.

Ved utgangen av februar var det inngått avtaler med i overkant av 50 virksomheter, i all hovedsak i privat sektor. De fleste av disse avtalene er inngått i løpet av de siste seks månedene. Det er først nå prosjektet vil begynne å skape resultater hos arbeidsgiverne.

Her kan du laste ned evalueringsrapporten av Vi Inkluderer fra Oslo Economics

 
Securitas har rekruttert flere

Marianne Larsen, rekrutterer i Securitas har bred erfaring fra inkluderende rekruttering og kom tidlig med i prosjektet.  

Det er viktig for Securitas å bidra og det er enkelt å forholde seg til prosjektet som baserer seg på langsiktig og systematisk oppfølging av arbeidsgiver. At vi har en fast primærkontakt i NAV Oslo, Simen, som har blitt godt kjent med oss og vårt behov, gjør at vi samarbeider mer målrettet om å kvalifisere og ansette de som står et stykke unna arbeidsmarkedet. Det bidrar til at NAV lettere treffer blink med kandidatene de foreslår. sier Larsen.

- Det som er gøy med prosjektet er at vi også får kontakt med kandidater som ikke hadde tenkt at dette er noe for meg. Så langt har vi rekruttert 7 arbeidssøkere gjennom Vi inkluderer!.

Securitas er fornøyd med å rekruttere mangfoldig og fra ulike miljø for å speile samfunnet, og har gode erfaringer med å ansette arbeidssøkere som av ulike grunner har kjent på et utenforskap 

- Tilbake får vi topp motiverte arbeidstakere, sier Marianne Larsen, som for øvrig også hadde gode erfaringer fra NHOs prosjekt Ringer i Vannet.  

 

Ønsker forlengelse 

Vi inkluderer! er et prosjekt som skulle vare ut 2021. Styringsgruppen til prosjektet, der både NAV og partene i arbeidslivet deltar, mener at prosjektperioden bør forlenges, en vurdering Oslo Economics deler.

- Det er viktig å se konkrete inkluderingsresultater og lære av disse prosessene, før det skaleres opp. Derfor er det riktig å forlenge prosjektperioden, sier Nina Melsom.

 

Om prosjektet Vi inkluderer!: 
  • I Vi inkluderer! inngår NAV og inkluderingsvillige virksomheter avtaler som forplikter begge parter til et langsiktig og systematisk samarbeid om inkludering.
  • Formidling av kandidater fra NAV skal ta utgangspunkt i virksomhetenes behov for rekruttering.
  • Virksomheten får en fast kontaktperson hos NAV eller tiltaksleverandør som følger opp virksomheten før, under og etter formidling av kandidater.

Les mer

Inkludering i arbeidslivet - et samarbeid for å få flere i jobb