Flere midlertidige fortrenger ikke fast ansatte

Pressebilde av Nina Melsom

Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner av lovendringene rundt midlertidighet, men det er ingen grunn til å fjerne bestemmelsen, mener NHOs Nina Melsom.

Liberaliseringen av lovverket rundt midlertidig ansatte kan se ut til å ha positiv effekt for ungdom som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet, viser ny rapport.

Regelverket er ungt og det er derfor for tidlig å trekke bastante konklusjoner, men det er ingen grunn til å fjerne bestemmelsen som LO iverksatte generalstreik på, mener NHO. 

SNF (Samfunns- og næringslivsforskning) har i samarbeid med Fafo og på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt virksomhetenes bruk av ulike tilknytningsformer for arbeid.

- Det er ingen ting som tyder på at den nye bestemmelsen om anledning til å ansette midlertidig har ført til at fast ansatte blir fortrengt til fordel for midlertidig ansatte, sier NHO-direktør Nina Melsom. NHO har vært opptatt av at regelendringen kan gjøre arbeidsmarkedet større.  

Les rapporten her:

6 prosent av virksomhetene hadde, da SNF undersøkte dette i mai 2016, ansatt flere i midlertidige stillinger enn de gjorde tidligere. Andelen var størst blant de største virksomhetene. Utover disse svarte 4 prosent av utvalget at de ville ansette flere midlertidig i løpet av 2016. Til sammen indikerer dette at 10 prosent av virksomhetene benyttet flere midlertidige ansatte i 2016 på grunn av lovendringen i juli 2015. Når det gjelder hvem som er positivt berørt av liberaliseringen av lovverket, så indikerer svarene at tiltaket har størst effekt for ungdom som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet.

Trengs mer kunnskap

SNF peker også på at man må være forsiktige med å trekke endelige konklusjoner.

- Regelverket er ungt og effektene kan være forskjellige frem i tid. Derfor er det fortsatt behov for mer kunnskap om hvordan tilknytningsformene i arbeidslivet endrer seg. Ordningen må prøves ut over en lengre periode og gjøre til gjenstand før evaluering før den eventuelt endres, sier Nina Melsom.

- Regelverket må balansere ulike hensyn på en god måte. Faste ansettelser skal være hovedregelen i arbeidslivet. Arbeidsmarkedet er imidlertid ikke statisk, og behovet for arbeidskraft varierer over tid. Det er derfor avgjørende for samfunnets evne til verdiskaping og sysselsettingsvekst at bedriftene har gode muligheter til å tilpasse arbeidsstokken, både på kort og lang sikt.

Redusert risiko - flere får innpass

- For bedrifter i oppstartsfase vil det å kunne benytte seg av midlertidig ansettelse både øke tilgangen på kompetent arbeidskraft, og redusere risikoen i en situasjon hvor fremtiden er usikker. På denne måten vil risikoen for bedriften avta samtidig som flere får innpass i arbeidslivet. Den generelle adgangen til å ansette midlertidig som kom inn i arbeidsmiljøloven i 2015, ivaretar dette hensynet.

Vel halvparten av virksomhetene sier at lovendringene ikke vil ha noen betydning for dem. Den største begrunnelsen er at økt bemanningsbehov dekkes på andre måter. En tredjedel av dem som svarer har ikke behov for økt bemanning.

Undersøkelsen viser at kjennskap til den nye bestemmelsen om midlertidighet er godt utbredt. Kun 6 prosent av virksomhetene svarer at de ikke kjenner til lovendringen.

- Om våre medlemmer trenger mer kunnskap om regelverket for å foreta ansettelser i tråd med regelverket, anbefaler vi NHOs nettsider Arbinn, avslutter Nina Melsom.