Foto:

Forhandlinger om mulig ny IA-avtale

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

#205

– Det er viktig at en eventuell ny avtale har en verdi for bedriftene i deres daglige arbeid, sier Nina Melsom i NHO. Foto:

Torsdag startet partene i arbeidslivet og regjeringen reforhandlinger av IA-avtalen. – Det er viktig at en eventuell ny avtale har en verdi for bedriftene i deres daglige arbeid, sier Nina Melsom i NHO.

IA-avtalen ble første gang inngått i 2001 og har vært reforhandlet en rekke ganger. Formålet med avtalen er et samarbeid mellom regjeringen og arbeidslivets parter for et systematisert sykefraværsarbeid. Avtalen har tre overordnede mål: 

  • Redusere sykefraværet
  • Rekruttere og beholde flere med redusert arbeidsevne i arbeidslivet
  • Forlenge yrkesaktiviteten blant seniorene

Gjennom avtaleperioden har NHOs bedrifter nådd målet om en reduksjon i sykefraværet på over 20 prosent. Det er nettopp arbeidet med sykefravær som er hovedårsaken til at NHOs bedrifter er med i avtalen. – En eventuell ny avtale må ha klare mål. Den må også gi tydelig anerkjennelse til bedriftene som jobber godt og systematisk med å redusere sykefraværet, sier NHOs direktør for arbeidsliv, Nina Melsom. Hun sier at bedriftene også ønsker seg bedre virkemidler inn i avtalen, både for å forebygge fravær og håndtere lange fravær, noe som vil gjøre oppfølgingsarbeidet smidigere i hverdagen, særlig for de små og mellomstore bedriftene. – Medlemsbedriftene våre har også vært tydelige på at de ønsker seg bedre bistand fra NAV og legene for å motvirke langtidsfravær for ansatte med diffuse diagnoser. Dette gjelder særlig psykiske lidelser, samt muskel- og skjelettlidelser, diagnoser som står for nærmere 60 prosent av fraværet, sier Melsom.

Partene har som mål å sluttføre forhandlingene før jul.

For å øke kunnskapsgrunnlaget i forkant av IA-forhandlingene har NHO bedt SINTEF om å gjøre en studie av sykefraværsoppfølging i Danmark, Finland, Island, Nederland, Norge, Sverige og Tyskland. Studien ble presentert på et frokostmøte hos NHO.