Forhandlingsresultater – Funksjonæravtaler

NHO-S har forhandlingsansvaret for en rekke funksjonæravtaler som gjelder på tvers av bransjer. Her kan du finne informasjon om avsluttede forhandlinger.

Standardoverenskomsten

NHO og Handel og Kontor i Norge (HK) forhandlet 9. mai om endringer i Standardoverenskomsten for perioden 2022 - 2024.  

Resultatet av forhandlingene er et generelt tillegg på kr 4,-, samt økte garantilønnssatser.  Satsene er regulert med 3,3 % og inkluderer det generelle tillegget. Ingen kan fra og med 1. april lønnes under gjeldende garantilønnssats.

Satsene kan lastes ned her

Matpengesatsen er endret til kr 96,-. HK og NHO har blitt enige om å videreføre utvalgsarbeidet avtalt i 2020 for tariffperioden 2022-2024.

Resultatet av oppgjøret har vært ute på uravstemning og er nå vedtatt. 

Standardoverenskomstens § 10 forutsetter at det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger med utgangspunkt i de fire kriterier; Bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter. 


Funksjonæravtalen

NHO har den 14. og 15. september 2022 forhandlet med Negotia, Parat og YTF (Yrkestrafikkforbundet) om revisjon av Funksjonæravtalen.

Det er gjort mindre endringer i overenskomstens bestemmelser om likestilling og kompetanse. Matpengesatsen er endret til kr 96,- i tråd med andre forhandlingsområder.

Det ble tatt inn en ny bestemmelse om drøftingsplikten dersom arbeidsgiver åpner for bruk av hjemmekontor (ny § 15), og i bilag 14 er minstelønnssatsene regulert.

I tillegg er partene enige om å gjennomgå avtalen med sikte på å modernisere denne.

Protokoll funksjonæravtalen

Selgeravtalen

20. september forhandlet Negotia og NHO om revisjon av Selgeravtalen.  Det ble gjort noen mindre endringer. 

Protokollen kan lastes ned her